Europejskie rynki rolne

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (92)

Sytuacja na rynkach rolnych i debata o przyszłości WPR – to główne tematy posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej, które odbyło się pod przewodnictwem Bułgarii.

Podczas posiedzenia, Polska zgłosiła pod obrady dwa wnioski dotyczące trudnej sytuacji na rynkach rolnych: wieprzowiny oraz cukru.

– Na rynku wieprzowiny od początku września 2017 r. obserwujemy spadek cen zakupu świń w Polsce. W tym czasie, średnia cena zakupu świń obniżyła się o prawie 25%. Wyższe niż przed rokiem ceny zbóż skutkują wzrostem kosztów produkcji. Wnioskuję o szybkie podjęcie przez Komisję Europejską skutecznych działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku wieprzowiny. Należy uruchomić dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, przyznać producentom świń pomoc finansową w związku ze spadkiem opłacalności produkcji, aktywnie zdobywać nowe rynki zbytu dla unijnej wieprzowiny oraz przywrócić refundacje wywozowe – powiedział w wystąpieniu minister Jurgiel. 

Wobec potencjalnej możliwości dalszego rozprzestrzeniania się ASF, polski minister poinformował Radę Ministrów o wprowadzeniu programu prewencyjnego na obszarze całego kraju. Program ten zakłada wprowadzenie nowych zasad bioasekuracji. W przypadku ich niespełnienia przez producentów świń, będą musieli oni zaprzestać dalszej produkcji na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii. W takiej sytuacji program zakłada wypłatę rekompensat z tytułu utraconego dochodu, na skutek wprowadzenia programu prewencji. Krzysztof Jurgiel zwrócił się do ministrów rolnictwa o poparcie możliwości dofinansowania takiego programu ze środków UE.

W drugi polskim wniosku, minister Jurgiel przedstawił niepokojącą sytuację na rynku cukru. Występuje na nim spadkowa tendencja cen. W listopadzie 2017 roku, krajowe ceny zbytu cukru spadły o ok. 35% – w porównaniu do cen przed rokiem. Niskie ceny przyczyniają się do pogorszenia sytuacji finansowej przemysłu cukrowniczego, co negatywnie wpływa na opłacalność produkcji buraków cukrowych. Sytuacja ta jest konsekwencją zniesienia kwot produkcyjnych, dlatego Polska wnioskuje o nieprzyznawanie kolejnych preferencji w przywozie cukru do Unii, w ramach toczących się obecnie negocjacji handlowych. W opinii Polski, rynek cukru powinien być traktowany jako wrażliwy, a co za tym idzie powinien być należycie chroniony przed importem z krajów trzecich. Nasz kraj wnioskuje o objęcie unijnego rynku produkcji cukru z buraków szczególna ochroną i monitoringiem.

Wiele delegacji, w tym Słowacja, Węgry, Litwa, Grecja, Austria, Rumunia oraz Łotwa, poparło prezentowane przez Polskę stanowisko w sprawie cukru, czyli rozważenie możliwości wsparcia i nieudzielanie kolejnych preferencji w imporcie cukru do UE.

Podczas debaty nad komunikatem KE dotyczącym WPR po 2020 r. minister Krzysztof Jurgiel podkreślił, że Wspólna Polityka Rolna powinna realizować cele traktatowe w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, stabilizacji dochodów rolników czy sprawnie działającego wspólnego rynku. Polska wskazuje także na konieczność wyrównania poziomu płatności bezpośrednich.

Zaproponowane przez Komisję nowe podejście do wdrażania WPR, czyli przygotowanie Krajowego Planu Strategicznego umożliwi państwom członkowskim lepsze włączenie instrumentów WPR do krajowej polityki rozwoju. Trzeba jednak ustalić przejrzyste zasady ich oceny i akceptacji przez Komisję, aby zapewnić jednakowe podejście i utrzymanie równych warunków konkurencji. W zakresie instrumentów interwencji na rynkach rolnych Polska oczekuje, że pozostaną one na poziomie wspólnotowym. Nawet ich częściowa renacjonalizacja, może prowadzić do zachwiania równowagi unijnego rynku rolnego.

Źródło: MRiRW