Posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

posiedzenie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel w dniu 12 czerwca uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów AGRIFISH w Luksemburgu.

Jednym z głównych punktów obrad był wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. W wystąpieniu minister Jurgiel przypomniał, że celem niniejszego przeglądu legislacji są ułatwienia oraz zmniejszenie obciążeń związanych
z funkcjonowaniem systemu, dlatego proponowane zmiany powinny być przede wszystkim analizowane pod kątem wypełniania tych celów.

– Zdaniem Polski aktualny projekt nie realizuje tych założeń. Projekt powiela obecne rozwiązania oraz nakłada niedoprecyzowane jeszcze wystarczająco kolejne obowiązki. Jednocześnie proponuje się szersze otwarcie rynku UE na produkty importowane i zakończenie obowiązywania szeregu istotnych odstępstw od zasad produkcji. Takie rozwiązania mogą mieć negatywny wpływ na sektor produkcji ekologicznej w UE” – zaznaczył minister Jurgiel.

– W opinii Polski proponowana regulacja podniesie także koszty funkcjonowania systemu. W związku z tym, projekt w obecnym kształcie nie może uzyskać poparcia Polski – podkreślił minister.

W wyniku dyskusji na forum Rady Ministrów prezydencja maltańska zapowiedziała kontynuację prac w oparciu o zgłoszone propozycje.

Wypowiadając się na temat informacji KE w zakresie sytuacji na rynkach rolnych, minister Jurgiel zaznaczył, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z rzeczywistym kryzysem na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, wieprzowiny oraz owoców i warzyw.

– Podjęte przez Komisję Europejską i rząd Polski działania częściowo wyeliminowały problemy. A przydzielone
z unijnego budżetu środki, które zostały uzupełnione środkami krajowymi, jak również działania promocyjne, pozwoliły pomóc rolnikom i ustabilizować sytuację na rynkach mleka i wieprzowiny – powiedział minister. Przypomniał też, że Polska oczekuje zapowiadanego już dawno przez KE otwarcia rynku USA dla polskich jabłek i gruszek.

Minister Jurgiel, zaznaczył, że negatywny wpływ na sytuację na rynkach rolnych mają także choroby. Występowanie ASF na wschodzie Polski wpływa destabilizująco na sytuację w tym sektorze. Polska, podejmuje duże wysiłki zwalczania tej choroby oraz ograniczenia jej skutków ekonomicznych. Zaapelował do KE
o wzmocnienie działań w celu zabezpieczenia terytorium UE przed dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa ASF z Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej.

– Brak skutecznych i zdecydowanych działań może doprowadzić do realnego zagrożenia – podkreślił minister Jurgiel, który zaproponował opracowanie przez Komisję strategii w tym zakresie i zadeklarował współpracę.

Poinformował, że Polska kończy szacowanie strat na rynku drobiu i trwają pracę nad wnioskiem RP do KE
w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce, z tytułu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W odniesieniu do rynku mleka i przetworów mlecznych zdaniem ministra Jurgiela ważna jest kwestia zagospodarowania nagromadzonych zapasów interwencyjnych odtłuszczonego mleka w proszku i należy ją jak najszybciej rozwiązać.

Minister Jurgiel zwrócił uwagę, że rynek zbóż w Polsce boryka się ze strukturalną nadprodukcją ziarna, stąd niezbędny jest eksport oraz ochrona celna unijnego rynku przed nadmiernym importem zbóż. Ponadto, Minister Jurgiel w kontekście rynku zbóż, zwrócił się do KE o dokonanie zapowiadanego na 2017 rok przeglądu
w odniesieniu do progów referencyjnych i poinformowania Rady o jego wynikach.

Minister Jurgiel poinformował o stratach w sadach i plantacjach owoców miękkich z powodu wiosennych przymrozków. Ostateczne wielkości strat będą znane po zakończeniu ich szacowania. Wstępne oceniono je na co najmniej 150 mln zł, czyli ok 40 mln euro.

Na zakończenie swojej wypowiedzi, Minister Jurgiel podkreślił, że w obliczu zniesienia kwot produkcyjnych na rynku cukru, pojawia się konieczność wzmocnienia w prawodawstwie unijnym pozycji plantatorów w łańcuchu dostaw żywności.

– Należy przeanalizować i podjąć działania zapewniające stabilizację funkcjonowania plantatorów w nowej rzeczywistości prawnej – zaapelował do KE minister Jurgiel. Dodatkowo, podkreślił że zagrożeniem dla stabilizacji rynków rolnych mogą być niektóre umowy międzynarodowe, idące w kierunku zbyt dużej liberalizacji w dostępie do rynku europejskiego.

Z inicjatywy Polski do której formalnie dołączyło się dwanaście państw członkowskich (Austrii, Bułgarii, Cypru, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Węgier i Włoch)na posiedzeniu zostało omówione stanowisko UE ws. negocjacji rolnych WTO w kontekście decyzji, które mają być podjęte w czasie Konferencji Ministerialnej WTO w grudniu br.

– Przyszłe zobowiązania UE w WTO nie powinny wymuszać zmiany obecnych mechanizmów WPR i powinny zapewniać niezbędną swobodę kształtowania aktywnej polityki rolnej w UE – podkreślił minister Jurgiel, który wypowiadał się w imieniu sygnatariuszy dokumentu. Polski minister dodał, że tym samym, UE powinna również zapewnić sobie możliwość kontynuacji obecnych mechanizmów wsparcia, a w szczególności jednolitej płatności obszarowej (SAPS) i płatności podstawowej (BPS).

– Oczekujemy, że dyskusja na Radzie Ministrów pozwoli wyjaśnić stan i zakres przygotowywania stanowiska negocjacyjnego UE, a złożenie propozycji negocjacyjnej UE poprzedzone będzie dialogiem na poziomie technicznym i politycznym – podkreślił minister Jurgiel

W dyskusji nt. skutków negocjacji handlowych dla sektora rolnego i kontekście konieczności pogłębionej analizy wpływu umów handlowych na rolnictwo, Polska dołączyła do wspólnego wniosku Austrii, Bułgarii Cypru, Francji, Grecji, Irlandii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier dotyczącego negocjacji z Mercosurem.

Szef polskiego resortu rolnictwa poparł prezentowaną na posiedzeniu inicjatywę Niemiec i Węgier wyrażoną
w projekcie planowanej „Europejskiej deklaracji dla soi” („European Soya Declaration”), która ma na celu popularyzację i wspieranie działań na rzecz zwiększania uprawy roślin białkowych w Europie.

– Zagadnienia te w pełni pokrywają się z powodami, dla których w Polsce od kilku lat realizowane są działania na rzecz zwiększenia udziału rodzimych roślin strączkowych w produkcji białka paszowego – podkreślił minister.

 Zaproponował, również, aby w tekście wspólnej deklaracji uwzględnić nie tylko potrzebę produkcji certyfikowanej soi ale również innych ważnych roślin białkowych tj. grochu, łubinu i bobiku, które są wykorzystywane w produkcji pasz bez GMO.

– Polska widzi również potrzebę większej synchronizacji działań na rzecz rozwoju produkcji roślin wysokobiałkowych w różnych obszarach WPR w tym ich większej promocji, wspólnych badań i znoszenia mechanizmów utrudniających i hamujących produkcję tych roślin (jak np. limity ilościowe w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją) –zaznaczył minister Jurgiel.

Na zakończenie posiedzenia, ministrowie rolnictwa państw członkowskich zapoznali się z informacją przedstawioną przez Komisje Europejską dotyczącą podejmowanych działań w sprawie kontroli importu brazylijskiego mięsa, w szczególności nt. audytu przeprowadzonego w Brazylii oraz działań kontrolnych realizowanych w państwach członkowskich.

Źródło: MRiRW