Konsultacje Polsko-Hiszpańskie

pol-hiszp

Minister Krzysztof Jurgiel 30 czerwca br. uczestniczył w XII-tych Polsko-Hiszpańskich Konsultacjach prowadzonych pod przewodnictwem premier Beaty Szydło i premiera Hiszpanii Mariano Rajoya.
W ramach Konsultacji odbyło się spotkanie bilateralne ministra Krzysztofa Jurgiela z minister rolnictwa, wyżywienia i środowiska Hiszpanii Isabel García Tejerina.

Ze względu na harmonogram prac UE i fakt, iż w najbliższym czasie zapadną kluczowe decyzje dotyczące kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, głównym tematem rozmów była przyszłość tej polityki. Ministrowie rolnictwa potwierdzili zbieżność kierunkowych stanowisk Polski i Hiszpanii w wielu aspektach przyszłej WPR, m.in. w odniesieniu do potrzeby zapewnienia silnego budżetu na WPR, sprzeciwie wobec renacjonalizacji i woli utrzymania struktury WPR opartej na dwóch filarach. Zadeklarowali też gotowość do ścisłej współpracy na rzecz artykułowania wspólnych interesów w ramach dyskusji na forum UE.

Minister Krzysztof Jurgiel wskazał na priorytetowe postulaty Polski, szczególnie w odniesieniu do potrzeby zapewnienia równych warunków konkurencji na jednolitym rynku i zgodności z zasadami traktatowymi.

W podsumowaniu rozmów ministrowie wymienili się opracowaniami na temat stanowisk Polski i Hiszpanii dotyczących przyszłości WPR. Minister Jurgiel przekazał swojej hiszpańskiej odpowiedniczce dokument: „Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku – polskie priorytety”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 maja 2017 roku, który prezentuje całościowo punkt widzenia Rządu RP na przyszłość polityki rolnej UE, wskazując na obszary przyszłej WPR o kluczowym znaczeniu dla Polski.

Rozmowy dotyczyły również sprzedaży bezpośredniej i handlu detalicznego oraz sytuacji na rynkach rolnych. Polska i Hiszpania wspólnie wskazały na konieczność poprawy systemu zarządzania rynkami rolnymi w ramach WPR celem aktywniejszego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i szybszego wprowadzania instrumentów interwencji rynkowej. Wskazując na problemy na rynku owoców i warzyw, jakich Hiszpania doświadczyła
w związku z embargiem rosyjskim, minister Isabel García Tejerina podkreśliła konieczność dalszych działań stabilizacyjnych, podejmowanych przez Komisję Europejską.

W odniesieniu do rynku cukru, ministrowie opowiedzieli się za koniecznością bieżącego monitoringu sytuacji na szczeblu europejskim, wobec zagrożeń wynikających ze zniesienia kwot produkcyjnych.

Hiszpania, która doświadczyła w przeszłości problemu ASF, wyraziła pełne zrozumienie dla działań podejmowanych przez Polskę na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zaoferowała możliwość wymiany doświadczeń w tym zakresie oraz wsparcie dla wszelkich instrumentów uruchamianych przez Komisję Europejską celem zwalczania tej choroby.

Wobec licznych wyzwań, przed którymi stoi obecnie europejska polityka rolna, Polska i Hiszpania wyraziły wolę zintensyfikowania współpracy w obszarze rolnictwa, zarówno na szczeblu ministerialnym, jak i eksperckim.

Źródło: MRiRW