Strategia promocji żywności

Strategia promocji żywności

"Polska smakuje" – to hasło, z którym ma kojarzyć się promocja naszej żywności na świecie podkreślał Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa przedstawiając opracowaną przez resort strategię promocji żywności.

Przyjęte rozwiązania opiera się na idei spójnej, dynamicznej i ukierunkowanej polityki promocji produktów żywnościowych, dostosowanej do potrzeb sektora rolno-spożywczego. Dokument przygotowano na bazie dokumentów programowych: Programu działań MRiRW na lata 2015-2019 oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Wiceminister zaznaczył, że żywność promowana jest przez cały czas, ale często tym działaniom brakuje spójności i koordynacji. Opracowana przez resort strategia ma zwiększyć konkurencyjność polskiej żywności na światowych rynkach przez wzrost rozpoznawalności marki produktów i jej pozytywny wizerunek. Ma też doprowadzić do zwiększenia wartości eksportu, dywersyfikacji kierunków wywozu m.in. przez otwieranie nowych rynków zbytu.
Współdziałanie i koordynacja działań promocyjnych wpłynie na lepsze wykorzystanie środków unijnych i krajowych przeznaczanych na ten cel (m.in. pochodzących z Funduszy Promocji).

– W tym celu strategia określa jednolite ramy komunikacji, w których rekomenduje się stosowanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych dotyczących produktów żywnościowych, spójnego znaku słowno-graficznego "Polska smakuje", który jednoznacznie będzie się kojarzył z polskim sektorem rolno-spożywczym – powiedział Bogucki.

Chodzi także o zsynchronizowane w czasie i przestrzeni działań promocyjnych przez wspólną powierzchnię wystawiennicza na targach, jak też stosowanie jednolitego przekazu, że polskie rolnictwo jest innowacyjne, a żywność wysokiej jakości, naturalna i smaczna.

Strategia wyznacza priorytetowe kierunki promocji, które koncentrują się na 14 perspektywicznych rynkach: w Azji – Chiny i Tajwan, Indie, Japonia, Singapur, Wietnam, Kazachstan; w Afryce – Algieria, Egipt, Republika Południowej Afryki; w Ameryce Północnej – Kanada, USA; w Europie Wschodniej – Białoruś, na Bliskim Wschodzie – Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran.

Produkty rolno-spożywcze będą też promowane w krajach unijnych, które są największym odbiorcą polskiej żywności.

Jednostką koordynującą, sprawującą nadzór nad realizacją strategii, jest resort rolnictwa, natomiast promocją będzie zajmował się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Bogucki zaznaczył jednak, że realizacja zadań nie będzie możliwa, jeżeli nie włączą się do niej firmy spożywcze, które zainteresowane są eksportem jak również placówki dyplomatyczne na świecie.  

Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w 2016 r. wartość eksportu żywności wyniosła 24,3 mld euro i była o 1,9 proc. wyższa niż w 2015 r. Import w tym czasie wzrósł o 7,6 proc. do 17,3 mld euro. Nadwyżka eksportu nad importem była na poziomie 7 mld euro, czyli o 10 proc. mniejsza w stosunku do 2015 r.

W pierwszej połowie tego roku dynamika eksportu rolno-spożywczego wyraźnie wzrosła, jego wartość osiągnęła 12,8 mld euro. Eksperci prognozują, że w 2017 wartość eksportu przekroczy 26 mld euro i w porównaniu z rokiem 2003 poprzedzającym akcesję, zwiększy się ponad 5,5 krotnie. W handlu żywnością dominują produkty przetworzone. Największe znaczenie ma wywóz produktów mięsnych i podrobów oraz handel tytoniem i papierosami.

Źródło: MRiRW/Na zdjęciu sekretarz stanu J. Bogucki podczas konferencji prasowej