Handel zagraniczny Polski po trzech kwartałach 2017 r.

Projekt bez tytułu (55)

Pierwsze dziewięć miesięcy br. to okres utrzymujących się wysokich wzrostów wymiany towarowej Polski. Według wstępnych danych GUS, po trzech kwartałach br. eksport zwiększył się o 9,8%, do 149,6 mld EUR, a import o 10,9%, do 147,8 mld EUR. Nadwyżka obrotów wyniosła prawie 1,9 mld EUR. Wyniki te wpisują się w ogólną poprawę sytuacji gospodarki globalnej wspieraną ożywieniem w inwestycjach, handlu, produkcji przemysłowej oraz umacniającym się optymizmem w biznesie i wśród konsumentów.

W okresie styczeń-wrzesień br. zdecydowanie szybciej rosły obroty z krajami słabiej rozwiniętymi (wzrost eksportu o 11,3%, importu o 15,8%) niż z krajami rozwiniętymi gospodarczo (eksport o 9,6%, import o 8,7%).

Eksport do Unii Europejskiej wzrósł o 9,1% (do ok. 118,9 mld EUR), w tym do Niemiec o 9,7%, Czech o 5,7%, Wielkiej Brytanii o 5,1%, Francji o 8,2%, Włoch o 13,5% oraz Niderlandów o 10,8%. Jednocześnie na uwagę zasługuje dynamiczne zwiększenie sprzedaży zagranicznej m.in. do Austrii (o 16,5%) oraz Rumunii (o 13,5%). Wolniejszy wzrost importu z krajów unijnych (o 7,3%, do 88,2 mld EUR) zaowocował zwiększeniem nadwyżki z UE o prawie 4 mld EUR, do ok. 30,7 mld EUR po 9 miesiącach br.

Podobnie jak w poprzednich okresach, dynamicznie rosły obroty z pozostałymi (poza UE) rynkami rozwiniętymi gospodarczo, tj. eksport o 15,2% (do 10,4 mld EUR), a import o 21,4% (do prawie 11,1 mld EUR). Wśród tej grupy krajów nadal szybko rosła sprzedaż do: Stanów Zjednoczonych (o ok. 27%), Szwajcarii (o ok. 13%), Australii (o ok. 44%) oraz Republiki Południowej Afryki (o ok. 16%). Zdołało to skompensować spadki wywozu m.in. do Japonii (o 6,4%) oraz Kanady (o 2,5%).

Kontynuowana była również odbudowa obrotów towarowych z rynkami WNP, co wynikało zarówno z poprawy koniunktury gospodarczej w tym regionie, jak również z niskiej bazy odniesienia. Po 9 miesiącach br. eksport do WNP zwiększył się o 24% (do prawie 9,4 mld EUR), w tym do Rosji o 20,5%, na Ukrainę o ok. 34% oraz na Białoruś o ok. 11%. Nieznacznie szybciej niż eksport wzrósł przywóz z tego regionu (o 26,5%, do 12,5 mld EUR), co przełożyło się pogłębienie deficytu z WNP o 0,8 mld EUR, do 3,1 mld EUR, w tym z Rosją o prawie 1,2 mld EUR. Jednocześnie po 9 miesiącach br. Rosja znalazła się na drugim miejscu (za Chinami) na liście krajów, z którymi notowaliśmy najw. pogorszenie salda.

Niekorzystnie po trzech kwartałach 2017 r. kształtowały się obroty z pozostałymi rynkami słabiej rozwiniętymi i rozwijającymi się (poza WNP). Eksport do tej grupy państw zwiększył się zaledwie o 2,4% (do ok. 11 mld EUR), a import aż o 12,5% (do prawie 36 mld EUR). W konsekwencji notowany przed rokiem deficyt pogłębił się o 3,7 mld EUR, do ok. 25 mld EUR. Tempo wzrostu eksportu z Polski do poszczególnych rynków tej grupy krajów było bardzo zróżnicowane. Z jednej strony są kraje, gdzie nasza sprzedaż rosła bardzo szybko (np. Chiny – wzrost o 19%, Serbia – ok. 15,5%, Indie – 13,5%, Meksyk – ok. 21%, Republika Korei – ok. 11%, Hongkong – ok. 16% czy Brazylia – ok. 12,5%), z drugiej zaś na wiele kluczowych rynków tej grupy nasz eksport wyraźnie spadł w omawianym okresie (tj. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich – o 17%, Algierii – 11,5%, Singapuru – 60%, Maroka – ok. 23% czy Egiptu – ok. 36%). Z kolei sprzedaż do naszego najważniejszego partnera eksportowego w tej grupie krajów, Turcji, zwiększyła się o 4,4%.

W przekroju towarowym najlepsze wyniki eksportu odnotowano w przypadku wyrobów metalurgicznych (wzrost o 15,2%). Dynamicznie także wzrosła sprzedaż wyrobów chemicznych (o 12,7%) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 11,8%). Wolniej niż przeciętnie rósł natomiast wywóz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów elektromaszynowych (o 7,9%).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju