Monitorowanie kluczem w rozwoju

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (24)

Krajowa strategia dla wsi i rolnictwa musi być dostosowana do postanowień Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uwzględniać nowe uwarunkowania społeczno-gospodarcze krajowe i międzynarodowe oraz przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. „Podejmując działanie trzeba mieć wizję celu, a kluczem do jego realizacji są projekty i ich monitorowanie” – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawiając podczas konferencji szczegóły aktualizacji planów.

Wiceminister przedstawił również powody aktualizacji Nie mniej ważnym powodem jest także poprawa integracji działań na rzecz wsi – realizacji idei Paktu dla obszarów wiejskich.

Ponad rok kilkuset specjalistów z dwóch zespołów międzyresortowych, 16 zespołów wojewódzkich oraz z instytutów naukowych pracowało nad strategią – poinformował podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Wszystko to po to, aby zrealizować główny cel Strategii, czyli aby stabilny ekonomicznie, społecznie i środowiskowo był sektor rolno-spożywczy oraz racjonalnie zagospodarowane zostały obszary wiejskie jako atrakcyjne miejsce zamieszkania, pracy i rekreacji – podkreślił wiceminister.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki zwrócił również uwagę, że dokumentem wdrażającym Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (2030) będzie Pakt dla obszarów wiejskich. Przypomniał, że wśród projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 21 z nich znajduje się w gestii resortu rolnictwa i 63 projekty w innych resortach. Dlatego też tak istotne jest uaktualnianie. To pozwoli na najbardziej racjonalne wykorzystanie wszelkich, dostępnych środków pochodzących z różnych polityk. Natomiast ścisłe określenie wskaźników będzie służyło obiektywnemu monitorowaniu realizacji przyjętych projektów.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin