Strategia zrównoważonego rozwoju wsi w konsultacjach publicznych

nowezzzzz45 (6)

Trwają konsultacje publiczne projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR 2030).

19 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie, zorganizowane przez MRiRW w ramach wspomnianych konsultacji, w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestniczył w nim podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Wiceminister scharakteryzował omawianą strategię. Podkreślił, że do osiągnięcia głównego celu SZRWRiR 2030, tj. wzrostu dochodów mieszkańców obszarów wiejskich mają prowadzić działania pogrupowane w trzy cele szczegółowe:

  • zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej;

  • poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska;

  • rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa.

Do każdego celu szczegółowego zdefiniowano kierunki interwencji. − Warto się z nimi zapoznać, bo to precyzyjny plan działania wobec obszarów wiejskich na następną dekadę, zapowiedź sposobów wykorzystywania środków unijnych na lata 2021-2027 – powiedział wiceminister Zarudzki.

Wydarzenie było okazją do rozmów z rolnikami. Wśród omawianych zagadnień, oprócz założeń SZRWRiR znalazły się także kwestie związane z afrykańskim pomorem świń, uruchomionego ostatnio programu wspierającego regeneracyjne wapnowanie gleb czy zagadnienie współpracy między rolnikami, która pozwoli na szybszy rozwój i uzyskiwanie wyższych dochodów.

Służby wojewody odpowiedziały, iż podjęto działania zapobiegawcze – województwo łódzkie jest jedynym w kraju, w którym uruchomiono sanitarny odstrzał dzików mimo tego, że ASF jeszcze tutaj nie dotarł. Już tylko z ostatniego rozporządzenia wojewody wynika, że do końca września myśliwi mają tutaj odstrzelić następne 730 dzików, następne, bowiem wcześniej ich populację zmniejszono o ponad 2 tys. szt.

W nawiązaniu do programu dot. regeneracyjnego wapnowania gleb Ryszard Zarudzki poinformował, że na ten program przeznacza się 300 mln. zł. − To dużo, choć mogło by być więcej. Ograniczenia wynikają z dążenia do tego, żeby ten program nie był jednoroczny, ale trwał co najmniej kilka lat. Na początek zrobimy to przez jeden, dwa lata, żeby dać impuls do podjęcia przez rolników wapnowania, zwłaszcza w województwie łódzkim o największym w kraju procencie zakwaszonych gleb. Później będziemy na to nakładać jeszcze inne formy wsparcia – mówił wiceminister.

Na spotkanie przybyło 170 osób, głównie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, a także działaczy samorządowych i przedstawicieli instytucji działających na rzecz tych obszarów, w tym doradztwa rolniczego.

Współorganizatorami wydarzenia byli: parlamentarzyści Antoni Macierewicz i Robert Telus, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Spotkanie tylu osób i instytucji związanych z obszarami wiejskimi sprzyjało wymianie opinii, ocen i oczekiwań nie tylko związanych z omawianą strategią. Goście zwrócili także uwagę na znaczenie wyborów do izb rolniczych, które odbędą się 28 lipca br. i zachęcali wszystkich rolników do aktywnego udziału.

Nawiązując do samej Strategii wiceminister Zarudzki podkreślił konieczność współdziałania na wielu płaszczyznach. − Współpraca jest kluczem do naszego rozwoju i podnoszenia dochodów: służby weterynaryjne, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa, izby rolnicze, związki branżowe, gminy, samorządy. Jak nie będzie współpracy, to się cud nie zjawi. Musimy stworzyć partnerstwo instytucji działających na rzecz rolnictwa, żeby te instytucje tak okrążyły rolnika, żeby pracowały na rzecz rolnika z różnych stron – mówił podsekretarz stanu MRiRW.

Pozostali goście zaproszeni do zabrania głosu podczas spotkania nawiązywali do początków prac nad SZRWRiR 2030, tj. diagnoz wojewódzkich. Podkreślali, że obszary wiejskie nie są jednorodne, wobec tego programy ich rozwoju powinny uwzględniać lokalne zasoby, specjalizacje, lokalny potencjał rozwoju, które dla województwa łódzkiego zostały zidentyfikowane i dokładnie opisane. Dlatego SZRWRiR 2030 była budowana z wykorzystaniem diagnoz ze wszystkich województw.

Zaprezentowany został także szeroki program wspierania obszarów wiejskich z funduszy wojewódzkich, m.in. poprzez dofinansowanie do spółek wodnych, grantów sołeckich, budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych czy do inwestycji wodno-ściekowych i budowy targowisk.

Konsultacje publiczne potrwają do 2 lipca 2019 r. i przybiorą różne formy. Od indywidualnych, za pomocą formularzy zgłaszania uwag udostępnionych na stronie internetowej ministerstwa, do wysłuchań publicznych podczas spotkań regionalnych z interesariuszami.

Źródło: MRiRW