Ryszard Zarudzki z wizytą na Śląsku

zarudzki śląsk

8 czerwca br. podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz Lokalnych Grup Działania z terenu województwa śląskiego.

Tematem spotkania, zorganizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, były zagadnienia związane
z kierunkami rozwoju obszarów wiejskich w kontekście dokumentów programowych − Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Paktu dla obszarów wiejskich.
W spotkaniu poza burmistrzami i wójtami gmin o charakterze wiejskim z terenu województwa śląskiego, wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, liderzy i sympatycy odnowy wsi oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Działania.

Pierwsza część spotkania dedykowana była głównie burmistrzom, wójtom oraz innym przedstawicielom gmin, którzy zajmują się zagadnieniami związanymi z rolnictwem oraz rozwojem obszarów wiejskich.

Ryszard Zarudzki w trakcie swojego wystąpienia przybliżył aktualnie podejmowane przez resort działania ukierunkowane na wsparcie i rozwój obszarów wiejskich oraz małych i średnich gmin. Wynikają one zarówno
z bieżącej działalności resortu, jak i zapisów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Paktu dla obszarów wiejskich. Omawiano projekty strategiczne zaplanowane do realizacji w ramach Strategii, m.in. dot. infrastruktury dla rozwoju obszarów wiejskich, w tym poprawy dostępności komunikacyjnej, gospodarki wodno-ściekowej, rozwoju szerokopasmowego Internetu oraz bazy usług społecznych i kulturalnych. Wiceminister Zarudzki wspomniał również o powoływaniu wojewódzkich zespołów eksperckich, które w najbliższych miesiącach mają przeprowadzić  diagnozę szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych regionach. Zaprosił również wszystkich do aktywnego włączenia się w proces konsultacji społecznych Paktu dla obszarów wiejskich, które powinny się rozpocząć jeszcze w czerwcu br.

Druga cześć spotkania poświęcona była podejściu LEADER/RLKS w obecnym okresie programowania, a także przyszłości podejścia LEADER po zakończeniu obecnej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Wiceminister Zarudzki przedstawił swoją ocenę sytuacji dot. wdrażania podejścia LEADER w Polsce, akcentując  konieczność jego odbiurokratyzowania. Zwrócił uwagę, iż województwo śląskie posiada interesujące doświadczenia dot. zaangażowania LGD w realizację celów polityki spójności w tzw.  pośredniej formule RLKS zastosowanej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedstawiono ponadto najważniejsze dane dotyczące postępu wdrażania lokalnych strategii rozwoju pochodzące z monitoringu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, a także planowane przez MRiRW zmiany przepisów rozporządzenia „Wsparcie wdrażania operacji w ramach LSR”.

Spotkanie zakończyło się dyskusją dot. zagadnień bieżących i współpracy między LGD z terenu województwa śląskiego.

Źródło: MRiRW