XVI Kongres Eksporterów Polskich

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (36)

W dniu 23 listopada 2017 r. w Sali Pod Kopułą w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbył się XVI Kongres Eksporterów Polskich oraz Gala zorganizowane przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministra Rolnictwa oraz Marszałków Województw.

Kongres Eksporterów Polskich prowadzili Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg  i Przewodniczący Rady Głównej SEP Stefan Tkaczyk.

Tematem Kongresu były perspektywy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tematyka ta wyszła naprzeciw oczekiwaniom eksporterów mających na celu proeksportowy i proinnowacyjny rozwój gospodarki. 

Celem Kongresu było określenie działań w zakresie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Podczas Kongresu odbyła się debata nt.:

  • działań w zakresie dyplomacji ekonomicznej
  • zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw
  • rozwoju eksportu na priorytetowych i perspektywicznych rynkach zagranicznych
  • koncentracji sił i środków promocyjnych

Udział w Kongresie wzięło ponad 200 eksporterów. Wśród gości honorowych byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju Andżelika Możdżanowska, Ambasador Republiki Kazachstanu Ekscelencja Margulan Baimukhan, Ambasador  Republiki Białorusi Ekscelencja Aleksander Averyanov, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senator Jerzy Chróścikowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju Beata Gorajek, Radca Minister Spraw Zagranicznych Cezariusz Kwaterski, Radca Generalny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Piotrowski, Komisarz Generalny EXPO 2017 w Kazachstanie Andrzej Stefański, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Polsko-Chińskiej Rady Biznesu Jacek Boczek, Dyrektor ds. Eksportu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jarosław Ołowski, dyplomaci, przedstawiciele resortów: finansów, rozwoju, rolnictwa, spraw zagranicznych  i urzędów marszałkowskich województw, izb gospodarczych i stowarzyszeń, a także dziennikarze  z prasy, radia i telewizji.

Przewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Stefan Tkaczyk przedstawił Strategię Stowarzyszenia Eksporterów Polskich –  Działania i Efekty.

Od lewej: Mieczysław Twaróg, dr Ryszard Zarudzki, Jerzy Chróścikowski, Margulan Baimukhan

W części merytorycznej XVI Kongresu Eksporterów Polskich głos zabrali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel nt. rozwoju eksportu rolno-spożywczego, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju Andżelika Możdżanowska nt. perspektyw zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Ryszard Zarudzki nt. zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw rolno-spożywczych, a Radca Minister Spraw Zagranicznych Cezariusz Kwaterski przedstawił działania dyplomacji ekonomicznej w zakresie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ponadto głos zabrali Ambasador Republiki Kazachstanu Ekscelencja Margulan Baimukhan nt. polsko-kazachskiej wymiany handlowej, współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz Anna Kalata ekspert ds. rynku indyjskiego przedstawiła informację nt perspektyw polsko-indyjskich stosunków gospodarczych i handlowych.

Należy podkreślić, że uczestniczący w Kongresie ministrowie rozwoju, rolnictwa i spraw zagranicznych przekazali eksporterom informacje nt. realizacji zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W tym celu przedstawione zostały m.in. działania w zakresie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, które stanowią jednoz podstawowych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Należy zaznaczyć, że zadaniem nadrzędnym jest wdrożenie modelu gospodarczego opartego na konkurencyjności, innowacjach i nowoczesnych technologiach. Wsparciem dla ww. działań będą środki finansowe m.in. z nowej perspektywy Unii Europejskiej do 2020 r.

Następnie w panelu, któremu przewodniczył Przewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Stefan Tkaczyk udział wzięli: Jacek Boczek Wiceprezes Polsko-Chińskiej Rady Biznesu, Andrzej Stefański Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Międzynarodowej Wystawy EXPO 2017 w Astanie  w Republice Kazachstanu, Anna Lengiewicz Prezes Polsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej, Andrzej Drozd Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Jarosław Ołowski Dyrektor Dep. Wsparcia Eksportu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Anna Gorczyca Dyrektor Departamentu Handlu Zagranicznego Banku Gospodarstwa Krajowego. Panel ten poświęcony był działaniom w zakresie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii  na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Podczas Kongresu zwrócono uwagę na potrzebę dalszego wdrażania rozwiązań systemowych  nakierowanych na realizację zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw  w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zwrócono także uwagę na potrzebę bardziej otwartej współpracy z mediami, w tym z prasą krajową i zagraniczną, a także z mediami polonijnymi.  

 Wychodząc naprzeciw potrzebom eksporterów – XVI Kongres Eksporterów Polskich dokonał oceny stanu i perspektyw urzeczywistnienia Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej. Zauważyć należy, że obecna sytuacja na rynkach zagranicznych spowodowana utrzymywaniem się embarga na rynkach wschodnich wymaga dalszej dywersyfikacji eksportu. W związku z tym prowadzona będzie nadal spójna polityka proeksportowa stanowiąca główną siłę napędową rozwoju gospodarki. Polska ma dużą szansę utrzymania się na nieco wyższym poziomie rozwoju gospodarczego niż inne kraje, ponieważ posiada znaczne rezerwy, zwłaszcza w zakresie potencjału profesjonalnego, naukowego i intelektualnego, a także zasobów młodej, dobrze wykształconej kadry.

W trakcie Kongresu Eksporterów Polskich zostały wręczone Nagrody Ministra Rozwoju dla laureatów Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2017”, które w imieniu  Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego wręczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Andżelika Możdżanowska.

W  Stanowisku XVI Kongresu Eksporterów Polskich zostało podkreślone dążenie eksporterów do dalszego rozwoju eksportu oraz nadanie mu priorytetowego znaczenia w zakresie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Mając na uwadze przede wszystkim konieczność utrzymania dynamiki rozwoju eksportu zadeklarowane zostało pogłębienie współdziałania Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z organami państwowymi, rządowymi i samorządowymi w urzeczywistnianiu zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin