XV Jubileuszowa Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich

IMG_7452

W dniu 26 czerwca 2017r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbyła się XV Jubileuszowa Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich zorganizowana przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw.

Tematem XV Jubileuszowej Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich były zagadnienia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tematyka ta wyszła naprzeciw oczekiwaniom eksporterów w ww. zakresie.

Celem XV Jubileuszowej Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich było określenie działań w zakresie wspierania zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  

XV Jubileuszową Konferencję Programową Stowarzyszenia Eksporterów Polskich prowadzili Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg i Przewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Stefan Tkaczyk.

W XV Jubileuszowej Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich wzięli udział m.in.: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów Piotr Walczak, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Ryszard Zarudzki, Prezes Głównego Urzędu Patentowego Alicja Adamczyk, Radca Minister MSZ Cezariusz Kwaterski, Starosta Sandomierski, Dziekan Sandomierskiego Korpusu Eksporterów Stanisław Masternak, Wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju Tomasz Salomon, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Agencji Inwestycji i Handlu S.A.  Daniel Maksym, Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur dr Bogusław Bławat,  Wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej Prof. dr hab. Stefan Góralczyk, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Grabowski, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich  Prof. dr hab. Ryszard Michalski, Dyrektor w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Anna Pawlak, Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur dr Bogusław Bławat, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Michał Polański, Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów Prof. dr hab. Juliusz Kotyński  oraz przedstawiciele ambasad i ministerstw: finansów, rozwoju, rolnictwa i spraw zagranicznych oraz izb gospodarczych i stowarzyszeń, a także  dziennikarze  z prasy, radia i telewizji.

W części merytorycznej XV Jubileuszowej Konferencji głos zabrali: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów Piotr Walczak, który przedstawił zagadnienia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw  w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Ryszard Zarudzki omówił działania na rzecz rozwoju eksportu rolno-spożywczego, zaś  Radca Minister  MSZ Cezariusz Kwaterski przedstawił działania MSZ w zakresie  dyplomacji ekonomicznej na rzecz zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Panel, któremu przewodniczył Przewodniczący Rady Głównej  Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Stefan Tkaczyk przedstawił działania w zakresie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Podczas tego Panelu głos zabrali: Prezes Głównego Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczyk, Dyrektor w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Anna Pawlak, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich  Prof. dr hab. Ryszard Michalski, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Michał Polański, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Daniel Maksym oraz Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur dr Bogusław Bławat.

W czasie XV Jubileuszowej Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich zwrócono uwagę na potrzebę dalszego zaktywizowania działań na rzecz przyspieszenia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw
i usprawniania rozwiązań systemowych nakierowanych na optymalny wzrost eksportu. Odniesiono się także do urzeczywistniania Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a zwłaszcza promocji i możliwości otwierania nowych rynków zagranicznych oraz pogłębienia, w tym zakresie działań eksporterów. Zwrócono także uwagę na potrzebę bardziej otwartej współpracy z mediami, w tym  z prasą krajową i zagraniczną, a także z mediami polonijnymi.  

Celem nadrzędnym XV Jubileuszowej Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich było określenie działań na rzecz urzeczywistniania zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Wychodząc naprzeciw potrzebom eksporterów – XV Jubileuszowa Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich dokonała oceny stanu i perspektyw urzeczywistnienia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Zauważyć należy, że obecna sytuacja na rynkach zagranicznych, spowodowana utrzymywaniem się embarga na  rynkach wschodnich, wymaga dalszej dywersyfikacji eksportu. W związku z tym prowadzona będzie nadal spójna polityka proeksportowa stanowiąca główną siłę napędową rozwoju gospodarki. Polska ma dużą szansę utrzymania się na wyższym poziomie rozwoju gospodarczego niż inne kraje, ponieważ posiada znaczne rezerwy, zwłaszcza
w zakresie potencjału profesjonalnego, naukowego i intelektualnego, a także zasobów młodej, dobrze wykształconej kadry.

Należy zaznaczyć, że w czasie XV Jubileuszowej Konferencji odbyła się debata  mająca na celu określenie działań w  zakresie  zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, tj.:

  • kierunków zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw
  • rozwoju eksportu na priorytetowych i perspektywicznych rynkach zagranicznych
  • koncentracji środków promocyjnych na  priorytetowych branżach i rynkach

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w Stanowisku XV Jubileuszowej Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich główną uwagę zwrócono na  urzeczywistnianie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. W tym celu powinny być zastosowane odpowiednie instrumenty i mechanizmy, a zwłaszcza:

  • wzmocnienie działań dyplomacji ekonomicznej w krajach o priorytetowym i perspektywicznym znaczeniu dla rozwoju polskiego eksportu
  • koncentrację sił i środków na promocję branż, które mają największe możliwości potencjalnego i realnego wzrostu polskiego eksportu
  • zaktywizowanie działań przedsiębiorstw na rynkach o potencjalnych możliwościach popytu na polskie towary
  • pogłębienie współpracy informacyjno-promocyjnej pomiędzy prasą, radiem i telewizją oraz mediami polonijnymi na rzecz wspierania wzajemnie korzystnej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej
    z partnerami zagranicznymi

Mając na uwadze przede wszystkim konieczność utrzymania dynamiki rozwoju eksportu zadeklarowane zostało pogłębienie współdziałania Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z organami państwowymi, rządowymi
i samorządowymi w urzeczywistnianiu zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw.

W związku z powyższym XV Jubileuszowa Konferencja podkreśliła, że Stowarzyszenie Eksporterów Polskich – będzie nadal wspierać przedsiębiorców, banki oraz organy państwowe, rządowe i samorządowe
w urzeczywistnianiu  zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw.

Źródło: Stowarzyszenie Eksporterów Polskich