Podpisanie umów na realizację operacji z partnerami KSOW

nowezzzzz45 (2)

Projekty partnerów KSOW są inspiracją do realizacji działań „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” – powiedział podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas podpisywania umów z partnerami KSOW, których projekty zostały wybrane do realizacji w ramach ostatniego konkursu.

14 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się podpisanie umów na realizację operacji z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które zostały wybrane do realizacji na poziomie krajowym w ramach konkursu nr 3/2019 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Uroczystość rozpoczął Ryszard Zarudzki, dziękując partnerom KSOW za udział w konkursie i gratulując wyboru ich projektów do realizacji. Wiceminister przedstawił zaproszonym gościom główne cele „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”, która jest dostępna na stronie internetowej MRiRW. Poinformował o trwających konsultacjach tego projektu i zaprosił uczestników spotkania do czynnego udziału w tym procesie. Zaznaczył, że projekty realizowane w ramach KSOW wpisują się w działania Strategii i powinny wspierać ich wdrażanie.

− Małe projekty są kluczem do wielkich przemian − dodał wiceminister wskazując operacje partnerów KSOW jako bardzo ważny element polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich.

Ryszard Zarudzki poinformował zebranych, że w ramach konkursu nr 3/2019 do realizacji na poziomie krajowym wybrano 41 operacji na łączną kwotę przeszło 7,4 mln zł, które zostały zgłoszone m.in. przez jednostki doradztwa rolniczego, instytuty badawcze i naukowe, izby rolnicze, stowarzyszenia, fundacje, samorząd lokalny, lokalne grupy działania.

Następnie partnerzy KSOW zaprezentowali swoje operacje, prezentując ich główne cele.

Cele wybranych operacji to w szczególności:

 • promowanie wiedzy na temat krótkich łańcuchów dostaw i rolniczego handlu detalicznego;

 • upowszechnienie wiedzy dotyczącej produktu regionalnego, jego certyfikacji, wytwarzania i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa;

 • zidentyfikowanie, rozpowszechnienie i rekomendowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce;

 • rozpowszechnienie wiedzy jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych;

 • dostarczenie podstawowych informacji i wiedzy na temat potrzeby wprowadzania proekologicznych – praktyk do funkcjonujących wzorców produkcji i konsumpcji w całym łańcuchu dostaw żywności, które pozwolą zmierzyć się z problemem marnotrawienia żywności;

 • stworzenie wizerunku polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu oraz promocja tego wizerunku;

 • upowszechnianie informacji dotyczących wad i zalet systemowych rozwiązań wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktów o CHNP, CHOG i GTS w krajach UE;

 • wzmocnienie współpracy w obszarze działań lokalnych grup działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie innowacyjnej platformy współpracy-partnerstwa w zakresie sieciowania Marki Lokalnej;

 • aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych poprzez nawiązanie współpracy oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu w obszarze polityki senioralnej;

 • transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych;

 • wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich.

Następnie nastąpiło podpisywanie umów na realizację operacji pomiędzy partnerami KSOW i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie reprezentowanym przez dyrektora Centrum Jacka Węsierskiego.

Źródło: MRiRW