Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (16)

Są już pierwsze oceny propozycji Komisji Europejskiej w sprawie kształtu WPR w zakresie żywności i rolnictwa po 2020 roku. Podczas grudniowej Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej AGRiFISH, wymieniono poglądy nt. komunikatu stworzonego przez ekspertów z Brukseli w listopadzie br.

W ocenie Polski, WPR powinna pozostać ważną polityką Unii, biorąc pod uwagę zarówno nowe potrzeby, wyzwania i zobowiązania międzynarodowe, ale także to, że cele WPR określone w Traktacie pozostają wciąż aktualne, a ich wypełnienie jest ważnym zadaniem tej polityki. Przyszła WPR, funkcjonująca w warunkach coraz bardziej otwartego rynku UE i realizująca nowe funkcje publiczne, wymaga silnego finansowania z budżetu UE – osiągnięcie wielu ambitnych celów wskazanych w komunikacie w pełni zależy od rozstrzygnięć budżetowych.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który przewodniczył polskiej delegacji, podkreślił, że odpowiedni budżet WPR i wyrównanie płatności bezpośrednich są niezbędne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku produktów rolnych w UE. Rolnicy unijni wypełniają te same wymagania w zakresie dostarczania dóbr publicznych. Zakładane wzmocnienie wymiaru środowiskowego i klimatycznego WPR wymaga w pierwszej kolejności definitywnego odejścia od różnic w poziomie wsparcia odzwierciedlających intensywność produkcji sprzed kilkunastu już lat. Wyrównanie płatności bezpośrednich nie może być odraczane w czasie. Polska nie popiera pomysłu współfinansowania płatności bezpośrednich. Taki krok byłby zagrożeniem dla funkcjonowania jednolitego rynku, zasad równej konkurencji i wspólnotowości tej polityki w przyszłości.Za wyrównaniem płatności bezpośrednich opowiedziały się też inne państwa (Litwa, Słowacja, Łotwa).

W opinii Polski, niepokojące jest też w komunikacie pominięcie utrzymania instrumentów siatki bezpieczeństwa dla rynków rolnych. Zarówno płatności bezpośrednie, jak i instrumenty wspólnej organizacji rynków rolnych, powinny mieć nadal podstawowe znaczenie dla stabilizacji dochodów europejskich rolników. Wzmocnienie zarządzania ryzykiem jest potrzebne, jednakże powinno być uzupełnieniem stosowanych do tej pory podstawowych instrumentów stabilizujących rynki rolne.

Najwięcej pytań i wątpliwości ministrów, wzbudza proponowany przez KE, nowy model WPR, polegający m.in. na przekazaniu znacznie większej odpowiedzialności państwom

członkowskim za wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej. Delegacje, w większości, podkreślały także konieczność wzmocnienia ambicji środowiskowych WPR, innowacji i transferu wiedzy, ułatwienia wymiany pokoleniowej, wsparcia dla małych i średnich gospodarstw i uproszczenia zasad dotyczących polityki rolnej.

Ponadto, na wniosek delegacji czeskiej, omówiono wyniki konferencji wysokiego szczebla w zakresie afrykańskiego pomoru świń, która miała miejsce w dn. 8-9 listopada br. w Pradze. Delegacja Danii zaproponowała dyskusję o środkach eliminacji ASF, w której wzięło udział wiele państw członkowskich – Dania, Czechy Niemcy, Polska, Rumunia, Francja, Holandia, Węgry i Hiszpania. Dania zaapelowała o stworzenie strategii zwalczania choroby i zarządzania populacjami dzików w drodze rozwijania i stosowania nowych narzędzi i danych. KE podkreśliła, iż niepokojącym jest fakt, że czynnik ludzki ma coraz częstszy udział w szerzeniu się choroby. KE zaapelowała do państwa członkowskich o zgłaszanie konkretnych postulatów, by można było podjąć dodatkowe działania i wyraziła otwartość do ich rozważenia, jednocześnie zachęcając do zapoznania się z do tej pory wypracowanymi dokumentami, wytycznymi i strategiami.

Od stycznia 2018 r. radzie ministrów rolnictwa UE przewodniczyć będzie Bułgaria, która zapowiedziała intensywne prace dotyczące przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

Źródło: MRiRW