Rząd przyjął dokument WPR po 2020 r.

ciagnik2

Rada Ministrów przyjęła dokument „Wspólna polityka rolna po 2020 roku – polskie priorytety”, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Dla Polski ważne jest, aby unijna polityka rolna po 2020 r. zapewniała równe warunki konkurencji na jednolitym rynku. Wsparcie udzielane rolnikom powinno być zgodne z traktatową zasadą równego traktowania obywateli Unii Europejskiej i nie powinno naruszać zasady niedyskryminacji między producentami wewnątrz UE. W trakcie dalszych prac na forum unijnym będą pojawiać się różne propozycje zmian WPR, dlatego w dokumencie określono kryteria, jakimi Polska będzie się kierować w ich ocenie. Stanowisko Polski będzie aktualizowane na kolejnych etapach unijnego procesu uzgadniania tej polityki.

Wspólna polityka rolna (WPR) jest jedyną w pełni wspólnotową, umocowaną traktatowo polityką Unii Europejskiej, ważną nie tylko dla rolników i producentów żywności, ale także dla mieszkańców obszarów wiejskich i konsumentów. Szczegółowe propozycje rozwiązań dla WPR na lata 2021-2028 będą przedstawione przez Komisję Europejską na przełomie 2017 i 2018 roku, najpierw w komunikacie, a następnie w projektach aktów prawnych. Na ich podstawie o nowym kształcie WPR zadecydują rządy państw członkowskich (Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa) oraz Parlament Europejski.

Polskie stanowisko wobec WPR po 2020 r.

Najważniejsza założenia dokumentu „Wspólna polityka rolna po 2020 roku – polskie priorytety” to m.in.:

 • zapewnienie także w przyszłości społeczeństwu UE bezpieczeństwa dostaw żywności wysokiej jakości, wspieranie konkurencyjności rolnictwa, a także zapewnianie stabilnych warunków do prowadzenia działalności rolniczej i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 • odzwierciedlenie przez budżet korzyści, jakie WPR przynosi całej Unii Europejskiej, a także gwarantowanie wspólnotowości tej polityki w wymiarze finansowym,
 • zapewnienie równych warunków konkurencji na jednolitym rynku UE m.in. poprzez wyrównanie płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi,
 • wzmocnienie finansowania i zachowanie dotychczasowych kryteriów podziału środków na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich (tzw. II filar WPR),
 • zachowanie dotychczasowych trzech komponentów WPR: wspólnej organizacji rynków rolnych, płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,
 • aktywne wykorzystanie instrumentów wspólnej organizacji rynków rolnych w celu skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,
 • wzmocnienie siły przetargowej producentów rolnych i przetwórców w łańcuchu żywnościowym oraz zwiększenie zachęt do tworzenia grup i organizacji producentów oraz spółdzielni, tak aby zwiększyć ich udział w rynku,
 • skuteczne wspieranie alternatywnych kanałów dystrybucji, w tym krótkich łańcuchów dostaw oraz rynków lokalnych sprzyjającym rozwojowi produkcji ekologicznej i tradycyjnej,
 • wykorzystywanie w stopniu większym niż dotychczas istniejących instrumentów kształtujących popyt na unijne artykuły rolno-spożywcze i zdrowe nawyki żywieniowe konsumentów,
 • ukierunkowanie systemu płatności bezpośrednich na podstawowe funkcje polityki rolnej przy jego jednoczesnym uproszczeniu oraz możliwości stosowania wsparcia w wybranych sektorach,
 • zachowanie możliwości ukierunkowanego wsparcia (preferencji) dla małych i średnich gospodarstw rolnych,
 • możliwość stosowania systemu jednolitej płatności obszarowej SAPS we wszystkich państwach UE
 • wspieranie transferu innowacyjnych rozwiązań do praktyki rolniczej, które pozwolą godzić krótko- i długofalowe cele ekonomiczne oraz publiczne, w tym związane z ochroną środowiska i klimatu,
 • utrzymanie uzupełniającej roli instrumentów finansowych wobec grantów i uproszczenie zasad wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich,
 • koordynacja WPR i innych polityk unijnych (m.in. handlowej, środowiskowej, klimatycznej, energetycznej, rozwojowej, spójności, konkurencji, zdrowotnej), które w coraz większym stopniu wpływają na rolnictwo i produkcję żywności.

Propozycje polskich priorytetów dotyczące przyszłego kształtu WPR sformułowano na podstawie dotychczasowych doświadczeń, analiz i ocen dotyczących wdrażania wspólnej polityki rolnej w Polsce, badań krajowych i zagranicznych instytucji naukowych, a także wniosków z toczącej się debaty na forum Unii Europejskiej. Zaproponowane przez Polskę priorytety uwzględniają strategiczne cele rozwojowe kraju, określone w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, w której „żywność wysokiej jakości” wskazano jako jeden z 10 sektorów strategicznych.

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu (premier.gov.pl)