Czwartek, 06 Sierpnia 2020 roku.

Rząd przyjął dokument WPR po 2020 r.

Rada Ministrów przyjęła dokument „Wspólna polityka rolna po 2020 roku – polskie priorytety”, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Dla Polski ważne jest, aby unijna polityka rolna po 2020 r. zapewniała równe warunki konkurencji na jednolitym rynku. Wsparcie udzielane rolnikom powinno być zgodne z traktatową zasadą równego traktowania obywateli Unii Europejskiej i nie powinno naruszać zasady niedyskryminacji między producentami wewnątrz UE. W trakcie dalszych prac na forum unijnym będą pojawiać się różne propozycje zmian WPR, dlatego w dokumencie określono kryteria, jakimi Polska będzie się kierować w ich ocenie. Stanowisko Polski będzie aktualizowane na kolejnych etapach unijnego procesu uzgadniania tej polityki.

Wspólna polityka rolna (WPR) jest jedyną w pełni wspólnotową, umocowaną traktatowo polityką Unii Europejskiej, ważną nie tylko dla rolników i producentów żywności, ale także dla mieszkańców obszarów wiejskich i konsumentów. Szczegółowe propozycje rozwiązań dla WPR na lata 2021-2028 będą przedstawione przez Komisję Europejską na przełomie 2017 i 2018 roku, najpierw w komunikacie, a następnie w projektach aktów prawnych. Na ich podstawie o nowym kształcie WPR zadecydują rządy państw członkowskich (Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa) oraz Parlament Europejski.

Polskie stanowisko wobec WPR po 2020 r.

Najważniejsza założenia dokumentu „Wspólna polityka rolna po 2020 roku – polskie priorytety” to m.in.:

 • zapewnienie także w przyszłości społeczeństwu UE bezpieczeństwa dostaw żywności wysokiej jakości, wspieranie konkurencyjności rolnictwa, a także zapewnianie stabilnych warunków do prowadzenia działalności rolniczej i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 • odzwierciedlenie przez budżet korzyści, jakie WPR przynosi całej Unii Europejskiej, a także gwarantowanie wspólnotowości tej polityki w wymiarze finansowym,
 • zapewnienie równych warunków konkurencji na jednolitym rynku UE m.in. poprzez wyrównanie płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi,
 • wzmocnienie finansowania i zachowanie dotychczasowych kryteriów podziału środków na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich (tzw. II filar WPR),
 • zachowanie dotychczasowych trzech komponentów WPR: wspólnej organizacji rynków rolnych, płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,
 • aktywne wykorzystanie instrumentów wspólnej organizacji rynków rolnych w celu skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,
 • wzmocnienie siły przetargowej producentów rolnych i przetwórców w łańcuchu żywnościowym oraz zwiększenie zachęt do tworzenia grup i organizacji producentów oraz spółdzielni, tak aby zwiększyć ich udział w rynku,
 • skuteczne wspieranie alternatywnych kanałów dystrybucji, w tym krótkich łańcuchów dostaw oraz rynków lokalnych sprzyjającym rozwojowi produkcji ekologicznej i tradycyjnej,
 • wykorzystywanie w stopniu większym niż dotychczas istniejących instrumentów kształtujących popyt na unijne artykuły rolno-spożywcze i zdrowe nawyki żywieniowe konsumentów,
 • ukierunkowanie systemu płatności bezpośrednich na podstawowe funkcje polityki rolnej przy jego jednoczesnym uproszczeniu oraz możliwości stosowania wsparcia w wybranych sektorach,
 • zachowanie możliwości ukierunkowanego wsparcia (preferencji) dla małych i średnich gospodarstw rolnych,
 • możliwość stosowania systemu jednolitej płatności obszarowej SAPS we wszystkich państwach UE
 • wspieranie transferu innowacyjnych rozwiązań do praktyki rolniczej, które pozwolą godzić krótko- i długofalowe cele ekonomiczne oraz publiczne, w tym związane z ochroną środowiska i klimatu,
 • utrzymanie uzupełniającej roli instrumentów finansowych wobec grantów i uproszczenie zasad wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich,
 • koordynacja WPR i innych polityk unijnych (m.in. handlowej, środowiskowej, klimatycznej, energetycznej, rozwojowej, spójności, konkurencji, zdrowotnej), które w coraz większym stopniu wpływają na rolnictwo i produkcję żywności.

Propozycje polskich priorytetów dotyczące przyszłego kształtu WPR sformułowano na podstawie dotychczasowych doświadczeń, analiz i ocen dotyczących wdrażania wspólnej polityki rolnej w Polsce, badań krajowych i zagranicznych instytucji naukowych, a także wniosków z toczącej się debaty na forum Unii Europejskiej. Zaproponowane przez Polskę priorytety uwzględniają strategiczne cele rozwojowe kraju, określone w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, w której „żywność wysokiej jakości” wskazano jako jeden z 10 sektorów strategicznych.

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu (premier.gov.pl)

Artykuły powiązane

 • Stanowisko Polski ws. WPRStanowisko Polski ws. WPR Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił, po raz pierwszy na forum europejskim, założenia stanowiska Polski w sprawie […]
 • Nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa UE na MalcieNieformalna Rada Ministrów Rolnictwa UE na Malcie Sekretarz Stanu Zbigniew Babalski uczestniczył w posiedzeniu nieformalnej Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, […]
 • Europejskie Forum RolniczeEuropejskie Forum Rolnicze W dniach 23-24 marca, stolicą polskiego rolnictwa stała się Jasionka w województwie podkarpackim. W Centrum […]
 • Propozycje legislacyjne dot. WPRPropozycje legislacyjne dot. WPR 1 czerwca 2018 roku Komisja Europejska opublikowała pakiet nowych propozycji legislacyjnych, dotyczących wspólnej […]
 • AGRIFISH<br> w LuksemburguAGRIFISH
  w Luksemburgu
  Głównym tematem obrad Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa AGRiFISH 18 czerwca br. była pierwsza publiczna […]
 • Ministrowie o WPRMinistrowie o WPR W Brukseli w dniu 19 marca odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej. Głównym punktem obrad była […]
 • 15 lat polskiego rolnictwa<br> w Unii Europejskiej15 lat polskiego rolnictwa
  w Unii Europejskiej
  Polska wieś i rolnictwo od 15 lat funkcjonują na jednolitym rynku Unii Europejskiej, skutecznie korzystając z unijnych polityk, w […]
 • Konsultacje <br> Polsko-HiszpańskieKonsultacje
  Polsko-Hiszpańskie
  Minister Krzysztof Jurgiel 30 czerwca br. uczestniczył w XII-tych Polsko-Hiszpańskich Konsultacjach prowadzonych pod przewodnictwem […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close