Konferencja „Jakość zbóż i przetworów zbożowych”

ziarno2

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego organizuje w dniach 24-27 maja br. w Krynicy Morskiej konferencję pt. „Jakość zbóż i przetworów zbożowych”.

W programie konferencji przewiduje się wykłady zaproszonych gości z krajowych jednostek naukowo-badawczych oraz pracowników Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS, prezentacje firm krajowych i zagranicznych oferujących rozwiązania umożliwiające poprawę jakości i atrakcyjności produkcji, zmniejszające jej koszty a także ułatwiające sprostanie konkurencji w warunkach gospodarczych Unii Europejskiej.  

W trakcie XXXVIII Konferencji przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

 • precyzja metody oznaczania poszczególnych wyróżników jakościowych a wymagania kontraktów handlowych,
 • precyzja metody oznaczania zawartości białka i ilości glutenu za pomocą urządzeń pomiarowych techniki NIR,
 • zasady użytkowania wilgotnościomierzy elektrycznych do ziarna zbóż,
 • wpływ stopnia uszkodzenia skrobi na wartość technologiczną mąki pszennej,
 • zmiany wartości technologicznej mąki w trakcie dojrzewania po przemiale,
 • porównanie metod oznaczania ilości i jakości glutenu,
 • zmienność wartości cech alweograficznych ziarna pszenicy i mąki pszennej,
 • aktualna sytuacja na krajowym i światowym rynku pszenicy,
 • analiza ryzyka występowania substancji skażających w ziarnie zbóż,
 • jakość ziarna pszenicy z kolejnych lat zbiorów,
 • wymagania mikrobiologiczne dla ziarna, mąki i przetworów zbożowych,
 • pieczywo ciemne – surowce i technologia,
 • rozwój rynku pieczywa bezglutenowego,
 • trendy w produkcji piekarskiej – wykorzystanie mąk niechlebowych w produkcji pieczywa prozdrowotnego,
 • substancje dodatkowe w piekarstwie – regulacje prawne,
 • pieczywo pszenżytnio-owsiane,
 • Triticum polonicum – mało znany gatunek pszenicy,
 • możliwość wykorzystania ziarna żyta krzyca w piekarstwie,
 • cechy technologiczne ziarna rejestrowanych odmian żyta na przestrzeni lat,
 • ocena jakości produktów ubocznych przetwórstwa zbóż na cele paszowe. 

Konferencja adresowana jest do osób realizujących politykę handlowo-jakościową, opracowujących i kontrolujących system zapewnienia jakości technologicznej i zdrowotnej żywności oraz wdrażających najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego. Do udziału w konferencji zaproszono wykładowców reprezentujących sześć jednostek naukowo-badawczych i jedną organizację branżową: Grażyna Cacak-Pietrzak (WNoŻ SGGW, Warszawa), Anna Fraś (IHAR, Radzików), Iwona Konopka (WNoŻ UWM, Olsztyn), Grażyna Podolska (IUNG-PIB, Puławy), Jadwiga Rothkaehl (SMRP, Warszawa), Wojciech Górniak (SMRP, Warszawa), Waldemar Korol (IZPIB KLP, Lublin), Marian Wiwart (UWAM, Olsztyn).   

Konferencja odbędzie się w Krynicy Morskiej w Hotelu Continental s.c., ul. Przyjaźni 30. Więcej informacji na stronie organizatora.

Źródło: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego