Moda czy konieczność?

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (39)

Przed nami globalne wyzwania – wzrost populacji ludzi o 9,7 mld do 2050 roku oraz wzrost globalnej produkcji żywności o 60%. Mamy kurczące się zasoby energii, wody i gleby. Wobec tego, coraz popularniejszy staje się model rolnictwa zrównoważonego. Czym jest, kto może prowadzić gospodarstwo zgodnie z jego zasadami oraz jakich inwestycji finansowych wymaga rozpoczęcie takiej działalności – porozmawialiśmy z Przemysławem Tomczakiem, doradcą rolnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, specjalistą w dziedzinie opracowywania programów szkoleniowych dotyczących dostosowania rolników do funkcjonowania w warunkach określonych przez Wspólną Politykę Rolną.

Maria Sikorska: Rolnictwo zrównoważone jest możliwe w każdym gospodarstwie?

Przemysław Tomczak: Tak, oczywiście po długoterminowym procesie dostosowawczym gospodarstwa. Rolnictwem zrównoważonym nazywamy efektywną produkcję bezpiecznej, wysokiej jakości żywności w sposób chroniący, a wręcz poprawiający stan środowiska naturalnego, socjalne i ekonomiczne warunki bytu rolnika, jak też lokalnych społeczności.

M.S.: Rolnictwo zrównoważone to moda czy konieczność?

P.T.: Moda, ale także konieczność i przyszłość. Potrzebna jest zmiana myślenia, że na polu, na którym można wyprodukować 5 ton pszenicy, nie uzyska się 10 czy 15 ton, nawet stosując duże dawki nawożenia. Trzeba wykorzystywać jak najmniej środków ochrony roślin, nawozów, a przy tym dbać także o glebę i retencję. Dotyczy to oczywiście nie tylko produkcji zbóż, ale także produkcji owoców i warzyw, produkcji mleka czy hodowli zwierząt.

M.S.: Co może zachęcić rolników do stosowania rolnictwa zrównoważonego?

P.T.: Programy rolnośrodowiskowe, wyższe dopłaty, systemy jakości oraz integrowana produkcja. Trzeba się także liczyć z działaniami nakazującymi już teraz zmiany trendu gospodarowania, takimi jak dywersyfikacja, zazielenienie czy integrowana ochrona roślin.

M.S.: Jak ważne są innowacje w rolnictwie zrównoważonym?

P.T.: Innowacja to wprowadzenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu czy usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”. Można więc pomyśleć o rozpoczęciu wytwarzania produktów spożywczych o specyficznych cechach, pochodzących na przykład z produkcji ekologicznej lub integrowanej. Warto rozważyć również rozpoczęcie wytwarzania nowych produktów o specyficznych i zarazem pożądanych cechach użytkowych, będących surowcami dla przemysłów: paszowego, farmaceutycznego, kosmetycznego, lub zajmującego się wytwarzaniem ekopaliw itd. Istotne jest także wprowadzenie technik realizacji produkcji, które pozwalają racjonalniej wykorzystywać ograniczone zasoby: pracy, użytków rolnych, wody, na przykład wprowadzenie nawodnienia podpowierzchniowego z sensorami badania gleby czy zastosowanie zagregowanych maszyn. Ważne jest również wprowadzenie takich odmian uprawianych roślin i ras utrzymywanych zwierząt, których cechy użytkowe przynoszą podmiotowi gospodarującemu większe korzyści (wykorzystanie postępu biologicznego i zasobów genowych). Trzeba także pamiętać o zastosowaniu sposobów prowadzenia produkcji ograniczających jednostkowe zużycie agrochemikaliów (nawozy mineralne, chemiczne środki ochrony roślin, lekarstwa dla zwierząt itd.) i paliw, co obniża koszty produkcji i zarazem negatywny wpływ produkcji na środowisko, np. rolnictwo precyzyjne lub jego elementy.

M.S.: Jak ważne jest rolnictwo precyzyjne?

P.T.: Niezmiernie. Możemy oszczędzać swój czas, pieniądze, maszyny, a przy okazji dbać o środowisko, otoczenie. Rolnictwo precyzyjne to droga do efektywności. Wachlarz rozwiązań, które zapewnią lepszą wydajność w produkcji roślin, a także w hodowli zwierząt, jest naprawdę imponujący.

M.S.: Podsumowując, na rolnictwie zrównoważonym korzystają wszyscy?

P.T.: Dokładnie. Korzysta przede wszystkim społeczeństwo, ponieważ zwiększa się atrakcyjność obszarów rolnictwa zrównoważonego, czyli rozwija się turystyka wiejska. Konsumenci zyskują z kolei zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego, ograniczenie afer i wpadek z udziałem producentów żywności. Dla rolników polepszą się warunki pracy w gospodarstwie, pojawią się dla nich nowe rynki zbytu. Poprawi się rentowność pracy, będzie również dywersyfikacja dochodów. Skorzysta także środowisko naturalne, Obniżymy emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych.

M.S.: Dziękuję za rozmowę.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin