Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Projekt bez tytułu (6)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych
w zakresie bezpieczeństwa żywności, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) analiza obecnego stanu zatrudnienia i wysokości płac w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności na poszczególnych stanowiskach;

2) ustalenie potrzeb zatrudnienia w przyszłych strukturach administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności, z uwzględnieniem liczby wykonywanych zadań, oraz określenie wydatków budżetowych na ten cel;

3) podejmowanie działań związanych z ustaleniem stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz pozostałego mienia będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności;

4) opracowanie propozycji dotyczących szczegółowego zakresu działania komisji inwentaryzacyjnych, do zadań których będzie należało ustalenie i sporządzenie wykazu mienia będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności, oraz sposobu realizacji tych zadań.

§ 3. Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji
i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4. 1. Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.

2. Pełnomocnik może przedstawiać właściwym organom administracji publicznej projekty rozwiązań organizacyjnych związanych z organizacją struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności.

3. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach dla realizacji powierzonych zadań.

§ 5. Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz.

§ 6. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów kwartalne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

                                                                                                                          Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Źródło: dziennikustaw.gov.pl