Nowelizacje ustaw na 42 posiedzeniu Sejmu

uchwalone

25 maja br. zakończyło się 42 posiedzenie Sejmu, uchwalono siedem ustaw które będą teraz przedmiotem prac Senatu. Dla rolników najważniejsza jest nowelizacja ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej oraz nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Spośród siedmiu uchwalonych ustaw cztery są związane z rolnictwem lub rybołówstwem. Poniżej przedstawiamy zmiany w poszczególnych ustawach, jakie przegłosowali posłowie.

Nowelizacja ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej umożliwia przekazywanie z budżetu państwa środków na wyprzedzające finansowanie projektów szkoleniowych realizowanych przez szkoły rolnicze lub leśne w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany są korzystne dla jednostek naukowych i uczelni, publicznych podmiotów doradczych, czyli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych i Centrum Doradztwa Rolniczego oraz jednostek samorządu terytorialnego lub organów administracji rządowej, prowadzących szkoły rolnicze lub leśne albo centra kształcenia ustawicznego bądź centra kształcenia praktycznego, a także innych podmiotów prowadzących działalność szkoleniową.

Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian roślin ma na celu zmianę rozwiązań w relacjach pomiędzy hodowcami lub organizacjami hodowców a rolnikami lub organizacjami rolników w zakresie wykorzystania do siewu we własnym gospodarstwie materiału ze zbioru odmian chronionych krajowym wyłącznym prawem hodowcy do odmiany (opłat od rozmnożeń własnych). Hodowca będzie miał również możliwość podjęcia decyzji o udostępnieniu wybranej przez siebie odmiany (lub odmian) chronionej bez pobierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczonym przez siebie okresie, np. ze względów marketingowych.

Nowelizacja ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym wprowadza korzystne rozwiązania dla podatników. Ustawa ogranicza zasadę solidarnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego, od nieruchomości lub leśnego. Posłowie zdecydowali, że w takim przypadku podatnicy będą nim obciążeni tylko w zakresie odpowiadającym ich udziałom.

Zmiany w ustawie o rybołówstwie morskim znoszą możliwość przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz tzw. zbiorcze kwoty połowowe. Uniemożliwi to czerpanie zysków ze sprzedaży kwot połowowych. Ponadto ustawa wydłuża termin na złożenie przez armatora wniosku o rezygnację w danym roku z części lub całości przyznanej mu indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych do 15 lipca (dotychczas był to 30 czerwca). Zmiana ta pozwoli armatorom na lepsze oszacowanie kwot.

Ponadto trwają prace nad rządowym projektem nowego Prawa wodnego, którym zajmą się Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt ma na celu wdrożenie unijnej ramowej Dyrektywy Wodnej. W projekcie uregulowano m.in. gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Proponowana ustawa reguluje także sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami jako mieniem Skarbu Państwa.

Źródło: Sejm