Konferencja Międzynarodowego Związku Oceny Nasion – ISTA

piorin Denver

W dniach 16-22 czerwca w Denver w USA odbyła się coroczna konferencja Międzynarodowego Związku Oceny Nasion – ISTA.

Związek  ten został założony w 1924 przez 26 krajów, w tym Polskę, w celu opracowywania i publikowania międzynarodowo uznanych metodyk pobierania prób i oceny laboratoryjnej nasion.  Obecnie członkowie ISTA reprezentują 78 krajów ze wszystkich kontynentów. W 1996  roku, ISTA wprowadziła standard akredytacji laboratoriów zajmujących się oceną nasion zgodny w założeniach ze standardem akredytacji ISO 17025. Aktualnie ISTA skupia 222 laboratoria członkowskie, z których  137 posiada akredytację ISTA. Akredytacja ta stanowi potwierdzenie najwyższych kompetencji laboratoriów dokonujących oceny nasion i pozwala na wydawanie Międzynarodowych Świadectw  Oceny Partii Nasion ISTA – tzw. świadectw „orange” uznawanych w międzynarodowym obrocie materiałem siewnym. W Polsce akredytację ISTA posiadają urzędowe  Laboratoria Oceny Nasion Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie i Poznaniu.

W tym roku konferencja ISTA miała wyjątkowy charakter, ze względu na jednoczesny udział dwóch innych organizacji – AOSA i SCST, z których pierwsza zrzesza urzędowe i uniwersyteckie laboratoria oceny nasion
z USA i Kanady i jest autorem oficjalnych metodyk  badania cech jakościowych nasion obowiązujące na terenie tych państw, natomiast druga zrzesza, kształci i certyfikuje analityków nasiennych komercyjnych laboratoriów na terenie Stanów Zjednoczonych. W konferencji uczestniczyło ponad 260  przedstawicieli  z 40 krajów. Celem trójstronnego spotkania było stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, poglądów, nawiązywania współpracy oraz  przede wszystkim harmonizacji metodyk wydawanych przez ISTA i AOSA. Patronem i sponsorem konferencji był Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA).

Polskę na konferencji reprezentowały – Pani Magdalena Czarny (trzecia od lewej strony) – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pani Irena Gera (druga od lewej strony) – członek stały ISTA, Kierownik akredytowanego przez  ISTA Laboratorium Oceny Nasion WIORIN w  Poznaniu,  a także od 2016 r. audytor techniczny ISTA.

W trakcie konferencji odbyły się posiedzenia wspólne trzech organizacji, których celem było zapoznanie uczestników konferencji z celem  i obszarem działania poszczególnych organizacji,  spotkania poszczególnych komitetów ISTA. Najważniejszym punktem konferencji było Posiedzenie  Zwyczajne  ISTA  w trakcie, którego przyjęte zostały zmiany w Międzynarodowych Przepisach Oceny Nasion, które  będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. M. in. zdecydowano o stworzeniu nowej kategorii członków ISTA jak również nowego zakresu akredytacji ISTA obejmującego wyłącznie pobieranie prób. W świetle nowych zasad, możliwe będzie uzyskanie przez przedsiębiorstwo akredytacji ISTA jedynie w zakresie pobierania prób nasion, co dokumentowane będzie w formie certyfikatu poświadczającego, że próba pobrana została zgodnie z metodyką ISTA i może zostać przekazana do badania w laboratorium akredytowanym ISTA celem uzyskania świadectwa „orange”. Zmiana ta jest reakcją na potrzeby przedsiębiorców branży nasiennej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu utrzymania obowiązujących do tej pory standardów jakości.

Konferencję zakończyła wizyta techniczna w należącym do USDA Krajowym Centrum Ochrony Zasobów Genowych w Fort Collins, a także laboratorium firmy – Eurofins oraz w przedsiębiorstwie Appelwood Seed Company zajmującym się produkcją nasion roślin ozdobnych oraz  służących zachowaniu bioróżnorodności,
w tym mieszanek gatunków tych nasion.

Źródło: PIORiN