Spotkanie członków PZPK

piorin

W siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu odbyło się zorganizowane przez Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK), spotkanie dotyczące rozwoju uprawy kukurydzy w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele krajowych i zagranicznych firm hodowlano-nasiennych współpracujących z PZPK, przedstawiciele Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz członkowie PZPK.

W trakcie spotkania Wojewódzki Inspektor Adam Błochowiak zapoznał uczestników spotkania z organizacją i zadaniami Wojewódzkiego Inspektoratu. W szczególności omówił rolę naszego Urzędu w obszarze nasiennictwa w latach 2012 – 2017. Przedstawił produkcję i certyfikację materiału siewnego w Wielkopolsce na tle kraju. Wielkopolscy przedsiębiorcy i rolnicy są absolutnymi liderami w produkcji materiału siewnego w skali kraju. Powierzchnia produkcji materiału siewnego roślin rolniczych w Wielkopolsce, w poszczególnych latach, stanowiła od 17 – 20 % krajowej powierzchni produkcji materiału siewnego,  w zbożach 20 – 25 %, a w kukurydzy 31 – 34 %.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję wizytować Laboratorium Oceny Nasion WIORiN w Poznaniu, w którym rocznie poddaje się badaniom 8000 – 9000 prób materiału siewnego. Laboratorium Oceny Nasion od 2000 roku ma wdrożone systemy zarządzania jakością, potwierdzone certyfikatami Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA) oraz Polskiego Centrum Akredytacji (2007 r.). Laboratorium, jako jedyne w kraju szkoli analityków nasiennych oraz organizuje testy porównawcze i testy biegłości sprawdzające umiejętności laboratoriów nasiennych w całym kraju.

W dalszej części spotkania, mgr Karolina Piecuch i dr Tomasz Lenartowicz z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) omówili wyniki doświadczeń porejestrowych kukurydzy za rok 2017 i przedstawili informację o realizacji zadań w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) kukurydzy w 2017 r. i planie doświadczeń na 2018 r.

Na zakończenie spotkania odbyło się posiedzenie Sekcji Nasiennej Kukurydzy Polskiej Izby Nasiennej (PIN), które poprowadził Przewodniczący Sekcji Tomasz Skorupski.

Źródło: PIORiN