Centralne Laboratorium GIORiN spełnia wymagania akredytacyjne

nowezzzzz45 (25)

Centralne Laboratorium jest jednym z pierwszych laboratoriów badawczych w kraju legitymujących się certyfikatem akredytacji potwierdzającym spełnienie wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02. Podstawą przyznania certyfikatu były pozytywne wyniki oceny w nadzorze przeprowadzonej w czerwcu br. przez zespół Polskiego Centrum Akredytacji.

W związku z opublikowaniem w dniu 9 października 2018 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny polskiej wersji znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, począwszy od 10 kwietnia 2019 roku, oceny laboratoriów badawczych są przeprowadzane przez Polskie Centrum Akredytacji z uwzględnieniem nowych wymagań ww. dokumentu. Nowelizacja normy spowodowała m.in. konieczność dostosowania działań laboratorium do zmienionych, poszerzonych lub nowych wymagań w odniesieniu do bezstronności oraz poufności w działalności laboratorium, działań dotyczących ryzyka i szans, podejścia do usług zewnętrznych i dostaw. Ponadto, nowe wydanie wprowadza wymóg podejmowania decyzji o zgodności/niezgodności wyników z wymaganiami, modyfikacji strategii dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej i monitorowania ważności wyników, w tym przy wykorzystaniu badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych, czy też zastosowania podejścia procesowego w systemie zarządzania laboratorium.

Wyniki przeprowadzonej oceny PCA potwierdziły prawidłowość wdrożenia znowelizowanej normy akredytacyjnej w naszym laboratorium oraz kompetencje w zakresie posiadanej akredytacji i w obszarze badań wnioskowanych do rozszerzenia i uaktualnienia jej zakresu.

Należy zaznaczyć, że akredytacja stanowi podstawę budowania i umacniania zaufania do wyników badań przekazywanych Klientom laboratorium.

Gratulując pracownikom Centralnego Laboratorium uzyskania certyfikatu, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Andrzej Chodkowski podkreślił, że dostosowanie systemu zarządzania laboratorium do wymagań nowego wydania normy w relatywnie krótkim czasie było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu całego zespołu.

Źródło: PIORiN