Komisja Europejska przeciw ASF

zdjecie (61)

Komisja Europejska przeznaczy 9,3 miliona euro z funduszy Unii Europejskiej na pomoc polskim hodowcom trzody chlewnej, którzy zrezygnują z działalności w związku z afrykańskim pomorem świń. 

Hodowcy i producenci trzody chlewnej, którzy zrezygnują z działalności, będą mogli ubiegać się o pomoc finansową. Rekompensaty z funduszy Wspólnoty, będą przeznaczone dla gospodarzy, którzy posiadają nie więcej niż 50 świń i prowadzą hodowlę na obszarach o wysokim poziomie ryzyka wystąpienia ASF.  Pomoc dla hodowców będzie wypłacona od 19 września 2017 r. Wsparcie finansowe pochodzi z budżetu wspólnej polityki rolnej UE i jest objęte przepisami wspólnej organizacji rynków rolnych. Zasady te uprawniają Komisję do zaproponowania tymczasowych środków wsparcia (na okres nie dłuższy niż rok) w każdym sektorze objętym wspólną organizacją rynku, który uznany zostanie za znajdujący się w sytuacji, która może spowodować gwałtowne pogorszenie się warunków produkcji i warunków rynkowych. Co istotne, od czasu ich przyjęcia cztery lata temu, przepisy zostały wdrożone po raz pierwszy.

ASF jest obecny w regionie wschodniej granicy Unii Europejskiej od 2014 r. Aby kontrolować chorobę i unikać pojawiania się nowych ognisk, wprowadzono ścisłe ograniczenia sanitarne. 

Pomocy na refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na dezynfekcję i ochronę przed ASF udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja corocznie wspiera finansowo producentów rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy w latach 2015-2018 prowadzili co najmniej przez rok, gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia, położone na obszarze określonym w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 517 oraz z 2016 r. poz. 679 i 1153).  Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana, w formie refundacji wydatków dla producentów rolnych będących rolnikami ryczałtowymi w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług – według ceny brutto, a dla pozostałych producentów rolnych – według ceny netto, poniesionych od dnia wprowadzenia programu bioasekuracji do dnia złożenia wniosku. 

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin