Wsparcie dla trzodziarzy

świnki

Będzie pomoc finansowa na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową formę finansowego wsparcia dla rolników, którzy utrzymywali zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Pomoc będą mogli otrzymać producenci świń:

1) którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2) będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014,

3) którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:

– wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9.10.2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE lub

– zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta świń:

– ze sprzedaży od 1 lipca 2017 r. świń z siedziby stada położonej na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

– w 2017 r. w związku z wprowadzeniem, w tym roku, na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na którym znajduje się siedziba stada producenta świń.

Pomoc nie przysługuje do świń:

  1. do których producent świń otrzymał pomoc w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, lub
  2. do których producent świń otrzymał pomoc w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny, lub
  3. do których producent świń otrzymał pomoc w ramach krajowych programów wsparcia, lub przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi, lub
  4. które producent świń sprzedał w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej  będzie można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Formularz wniosku będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

W przypadku wniosku o udzielenie pomocy finansowej:

  • na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń od 1  lipca 2017 r., wniosek będzie mógł obejmować kwartalne, półroczne lub roczne okresy sprzedaży świń, w których producent świń uzyskał obniżone dochody. Producent świń będzie mógł  złożyć wniosek obejmujący więcej niż jeden z okresów sprzedaży świń, w których uzyskał obniżone dochody. Wnioski będzie można składać wielokrotnie, przy czym o pomoc finansową do każdego z okresów będzie można wystąpić tylko raz.
  • na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej w 2017 r. w związku z wprowadzeniem w 2017 r. zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami, wniosek może dotyczyć wyłącznie roku 2017.

Dane: ARiMR

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin