Materiał siewny

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (24)

Im lepsze ziarno, tym lepszy plon! Ponad 65 proc. polskich rolników wysiewających kwalifikowany materiał siewny, korzysta z dopłat do jego zakupu. Wkrótce, gospodarze po raz kolejny będą mogli się ubiegać o to wsparcie. Od 15 stycznia do 26 czerwca br., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków w tym zakresie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Uczestnikami mechanizmu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wsparciem nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do biur powiatowych ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:

 1. Złoży w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora publicznego na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
 2. Posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o  łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;
 3. Zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu:

  1. zakupiony od:

   1. przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym,
   2. rolnika wpisanego do ewidencji rolników, prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie,
   3. podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. wytworzony:

   1. przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, albo
   2. w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników, w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu, nie może przekroczyć wysokości 15 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), przy czym – jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 15 000 euro należy odnieść do "jednego przedsiębiorstwa" w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

Średnie zużycie kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, jeszcze kilka lat temu, nie przekraczało 10 proc. Obecnie, wynosi ono powyżej 15 proc. Te dane potwierdza publikacja „Rynek środków produkcji dla rolnictwa – stan i perspektywy”, opracowany przez naukowców z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin