Poniedziałek, 06 Lipca 2020 roku.

Co dalej
z Inspekcją
Weterynaryjną? – cz. I

Zapewnienie bezpiecznej żywności należy do najważniejszych aspektów w funkcjonowaniu państwa, gdyż ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi. Działania te mają zapewnić konsumentom ochronę przed zatruciem i stanowić gwarancję, że pożywienie nie będzie powodować uszczerbku na zdrowiu. Zatem ochrona zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt i roślin na każdym etapie procesu produkcji żywności ma priorytetowe znaczenie dla zdrowia publicznego i gospodarki.

Prawo UE
W celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia publicznego i przestrzegania prawa żywnościowego każde państwo członkowskie Unii Europejskiej, w tym oczywiście Polska, jest zobligowane do stworzenia odpowiedniego systemu kontroli urzędowych. Kwestie te reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych), które jest obligatoryjnie stosowane od dnia 14 grudnia 2019 r.

Wejście w życie nowego rozporządzenia ponownie wywołuje temat zmian w polskim systemie nadzoru nad produkcją żywności, który jest rozczłonkowany na kilka inspekcji podlegających różnym ministrom i nie jest pozbawiony wad związanych choćby z jednoznacznym podziałem kompetencji.

Inspekcja Sanitarna w natarciu
3 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedłożony przez ministra zdrowia, którego wejście w życie jest zaplanowane na dzień 1 stycznia 2020 r. W Ocenie Skutków Regulacji wskazano że, nowelizacja ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma na celu zmianę struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dalej czytamy, że zwiększenie roli koordynacyjno-nadzorczej Głównego Inspektora Sanitarnego jest niezbędne dla zapewnienia skutecznego nadzoru w zakresie zdrowia publicznego oraz podejmowania decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia działanie służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju.

W kolejnych akapitach OSR jest napisane, że projektowane rozwiązania przyczynią się do zapewnienia skutecznej realizacji urzędowych kontroli żywności przeprowadzanych przez ograny Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia odpowiedniego i adekwatnego poziomu urzędowych kontroli żywności w przedstawionym zakresie wynika z art. 78 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625.

Ministerstwo rolnictwa w odwrocie
Resort zdrowia podjął działania zmierzające do zreformowania struktury swojej flagowej inspekcji, a jego projekt zmiany ustawy trafił do Sejmu. Co zatem robi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzialne za Inspekcję Weterynaryjną? Niestety niewiele…

Co prawda, w październiku 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, jednak, projekt ten nie wyszedł poza etap konsultacji publicznych. Niepokojącym jest również fakt, że w projekcie tym nie odnajdziemy żadnego nawiązania do wymienianego wyżej rozporządzenia 2017/625.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że celem projektowanej ustawy jest wzmocnienie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego przez likwidację następujących problemów:

 1. ograniczone możliwości nadzoru nad rzeźniami poza godzinami działalności zgłoszonymi właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
 2. wysokie ryzyko występowania nieprawidłowości w zakresie nadzoru nad ubojem w rzeźniach w związku ze statusem prawnym nadzorujących taki ubój lekarz weterynarii wyznaczonych do wykonywania określonych czynności urzędowych w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej;
 3. ukrywanie przez posiadaczy zwierząt gospodarskich sprzedających te zwierzęta do uboju informacji o wcześniejszym leczeniu tych zwierząt;
 4. występowanie przypadków powtórnego wykorzystywania paszportów i kolczyków identyfikacyjnych bydła po dokonaniu uboju zwierząt, które były zaopatrzone w te paszporty i kolczyki;
 5. zbyt pracochłonne i czasochłonne procedury nakładania sankcji na posiadaczy zwierząt za naruszenia przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Jacek Górski

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • Co dalej z Inspekcją Weterynaryjną? Cz. IICo dalej z Inspekcją Weterynaryjną? Cz. II Pokłosie afery „leżakowej” Zmiany legislacyjne zaproponowane przez resort rolnictwa są tak naprawdę pokłosiem afery […]
 • Walka z ASF przynosi dobre efektyWalka z ASF przynosi dobre efekty Dzięki staraniom Głównego Lekarza Weterynarii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kwietniu i maju br. z obszaru zagrożenia […]
 • NIK z KRD o produkcji drobiarskiej<br> w PolsceNIK z KRD o produkcji drobiarskiej
  w Polsce
  Najwyższa Izba Kontroli wraz z Krajową Radą Drobiarstwa - Izbą Gospodarczą o raporcie NIK dotyczącym "Wykorzystywania […]
 • W Polsce<br> nie ma ognisk ASFW Polsce
  nie ma ognisk ASF
  W Ministerstwie Rolnictwa odbyło się kolejne, 42. już posiedzenie grupy zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z […]
 • Kłamstwa o konserwach – MRiRW zabrało głosKłamstwa o konserwach – MRiRW zabrało głos Konserwy z mięsa zwierząt z terenów objętych restrykcjami w związku z zagrożeniem ASF, pochodziły tylko od zwierząt […]
 • Kontrola weterynaryjnaKontrola weterynaryjna Ruszyły kontrole Inspekcji Weterynaryjnej w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie. Mają się zakończyć szybciej w […]
 • Kontrole<br> na rynku warzywKontrole
  na rynku warzyw
  Trwają prace nad poprawą sytuacji na rynku warzyw. Zintensyfikowane zostały działania kontrolne przez Inspekcję Jakości Handlowej […]
 • Specustawa<br> przeszła przez SejmSpecustawa
  przeszła przez Sejm
  Sejm jednogłośnie uchwalił specustawę ASF, która pozwoli na podjęcie nadzwyczajnych działań, by powstrzymać rozprzestrzenianie […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close