Spotkanie inicjujące realizację projektu eDWIN

nowezzzzz4

W gmachu MRiRW 14 czerwca br. odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu eDWIN– „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”, przewidzianego do finansowania w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Celem projektu, wpisującego się w założenia cyfryzacji sektora rolno-żywnościowego, będzie stworzenie internetowego systemu na rzecz ochrony roślin, dedykowanego doradztwu rolniczemu.

W spotkaniu, któremu przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, wzięli udział przedstawiciele lidera konsorcjum tj. Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (WODR) w Poznaniu oraz wszystkich 18 partnerów tj. 15-tu pozostałych ośrodków doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Instytut Ochrony Roślin – PIB (IOR-PIB) w Poznaniu oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego. Wiceminister Zarudzki pogratulował Dyrekcji i pracownikom WODR w Poznaniu, oraz zaznaczył rolę integrowanej ochrony w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podkreślił także, że ograniczenie stosowania chemii w rolnictwie jest jednym z priorytetów nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej, a co za tym idzie, także  polityki naukowej UE w tym obszarze.

W dalszej części spotkania kierownik Projektu eDWIN Maciej Zacharczuk z WODR w Poznaniu, omówił projekt, przedstawił jego cele, zakres, budżet oraz role poszczególnych partnerów. Wyłoniony został także Komitet Sterujący (KS) projektu, do którego weszli dyrektorzy jednostek będących członkami konsorcjum. Na funkcję Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego KS projektu zostali wybrani odpowiednio: dyrektor WODR w Poznaniu Wiesława Nowak oraz dyrektor IOR-PIB w Poznaniu prof. dr hab. Marek Mrówczyński.

Spotkanie zakończyło wystąpienie dr hab. Annay Tratwal z Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, na temat zasad i zakresu integracji Internetowej Platformy Doradztwa z Platformą Sygnalizacji Agrofagów.

Podsumowując spotkanie wiceminister Zarudzki wyraził nadzieję, że efekty projektu w wymierny sposób wpłyną na ograniczenie stosowania chemii w polskim rolnictwie, gdyż tego oczekuje współczesny konsument. Zaznaczył również, że takie nowatorskie projekty jak projekt eDWIN wyznaczają drogę, którą powinny iść jednostki z otoczenia rolnictwa.

Źródło: MRiRW