Nowe Rozporządzenie 2019/2072 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin

Nowe Rozporzadzenie 2019_2072 w sprawie srodkow ochronnych przeciwko agrofagom roslin

W dniu 10 grudnia 2019 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019. 

W Rozporządzeniu tym znajduje się m.in. wykaz agrofagów kwarantannowych, regulowanych agrofagów niekwarantannowych, zakres roślin wymagających zaopatrzenia w paszport roślin przy przemieszczaniu ich w obrębie Unii, zakres roślin wymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne przy imporcie do Unii.

Schemat Rozporządzenia

Załącznik I – Definicje

Załącznik II – Wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii i ich odpowiednich kodów

Załącznik III – Wykaz stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej wraz z ich odpowiednimi kodami

Załącznik IV – Wykaz regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii („RAN”, ang. RNQP) wraz z roślinami których one dotyczą i dopuszczalnymi progami występowania tych agrofagów (cz. od A do L)

Załącznik V –  Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na określonych roślinach przeznaczonych do sadzenia (cz. od A do J)

Załącznik VI –  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do Unii z niektórych państw trzecich jest zakazane

Załącznik VII –  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich wprowadzenia na terytorium Unii

Załącznik VIII – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z terytorium Unii oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich przemieszczania na terytorium Unii

Załącznik IX – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do niektórych stref chronionych jest zakazane

Załącznik X – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które mają być wprowadzane do stref chronionych lub przemieszczane w obrębie tych stref oraz odpowiadające im wymogi szczególne dotyczące stref chronionych

Załącznik XI – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne (cz. A) oraz tych, których wprowadzenie na terytorium Unii nie wymaga takich świadectw (cz. B)

Załącznik XII – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagane jest świadectwo fitosanitarne do celów ich wprowadzenia do strefy chronionej z niektórych państw trzecich pochodzenia lub wysyłki

Załącznik XIII – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagany jest paszport roślin do celów ich przemieszczania na terytorium Unii

Załącznik XIV – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagany jest paszport roślin z oznaczeniem „PZ” w celach wprowadzania ich do określonych stref chronionych i przemieszczania w ich obrębie.

Nowe Rozporządzenie 2019/2072 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin – PDF

Źródło/Fot.: PIORiN