Metodyka porównywania jakości produktów spożywczych w UE

picture (32)

Komisja Europejska opublikowała nową wspólną metodykę porównywania jakości produktów spożywczych w całej UE.

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) – służba Komisji Europejskiej do spraw nauki i wiedzy – opracowało wspólną metodykę, która pozwoli krajowym organom ochrony konsumentów przeprowadzać badania porównujące skład i właściwości produktów spożywczych sprzedawanych w podobnych opakowaniach w całej Unii. Ten krok jest uzupełnieniem działań już podjętych przez Komisję po orędziu o stanie Unii wygłoszonym przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP powiedziała: Wszyscy konsumenci europejscy mają prawo do uczciwych transakcji w ramach jednolitego rynku. Wspólna metodyka opracowana we współpracy z państwami członkowskimi, organizacjami konsumenckimi i innymi zainteresowanymi podmiotami w łańcuchu dostaw żywności przyczyni się do rzucenia światła, w oparciu o dowody, na problem różnych składów identycznie oznaczanych produktów żywnościowych w całej Europie. Cieszę się, że specjalne forum do spraw łańcucha dostaw żywności umożliwiło wysłuchanie odpowiednich stron w ramach bogatej i rozsądnej debaty.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Vĕra Jourová powiedziała: Jednolity rynek nie może być rynkiem podwójnych standardów. Wszyscy obywatele UE muszą mieć poczucie, że są traktowani w ten sam sposób i że otrzymują uczciwe i jasne informacje o kupowanych produktach. Konsumenci nie mogą być wprowadzani w błąd przez stosowanie podobnych opakowań. Pragnę zachęcić wszystkie organy krajowe do skorzystania z opracowanej metodyki w nadchodzących miesiącach, aby położyć kres tej praktyce. 

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics, odpowiedzialny za Wspólne Centrum Badawcze, powiedział: Europejscy konsumenci mają prawo do ochrony przed wprowadzającymi w błąd informacjami marketingowymi o żywności, którą spożywają i produktach, których używają. Muszą też mieć zaufanie do informacji podawanych przez producentów. Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opracowało zharmonizowaną procedurę obiektywnej oceny potencjalnych różnic w jakości produktów. Jest to doskonały przykład na to, jak najwyższej jakości praca naukowa przynosi bezpośrednie korzyści obywatelom.

Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności, któremu Komisja powierzyła zadanie zajęcia się kwestią podwójnej jakości żywności, upoważniło Wspólne Centrum Badawcze do opracowania stosownej metodyki w czerwcu 2017 r.

Metodyka ta uzupełnia działania ogłoszone w ramach inicjatywy Komisji „Nowa oferta dla konsumentów”, której celem jest:

  • doprecyzowanie i wzmocnienie praw konsumentów, w tym zakazanie praktyk dotyczących stosowania podwójnych norm jakości, które wprowadzają konsumentów w błąd;
  • nadanie właściwym podmiotom uprawnień do wnoszenia powództwa przedstawicielskiego w imieniu konsumentów;
  • wprowadzenie większych uprawnień dla organów ochrony konsumentów państw członkowskich do nakładania sankcji.

Wspólne procedury badań 
Wszystkie produkty spożywcze sprzedawane w UE muszą spełniać rygorystyczne wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Konsumenci muszą być informowani o głównych właściwościach produktów, określonych przede wszystkim w przepisach unijnych dotyczących etykietowania żywności, i nie mogą być wprowadzani w błąd na przykład przez opakowanie. Krajowe organy do spraw bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów są odpowiedzialne za dopilnowanie, aby żywność wprowadzana na jednolity rynek spełniała wymogi odpowiednich przepisów UE.

Wspomniana metodyka badań pomoże tym organom stwierdzić, czy dane produkty żywnościowe są sprzedawane zgodnie z prawem UE.

Metodyka ta opiera się na podstawowych założeniach takich jak przejrzystość, porównywalność, podobne metody doboru próbek i badania produktów.

Dalsze działania 
Wspólne Centrum Badawcze będzie koordynowało stosowanie tej metodyki przez laboratoria w szeregu państw członkowskich UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii badań w celu zgromadzenia informacji na temat skali problemu podwójnej jakości. Pierwsze wyniki powinny być dostępne do końca 2018 r. Kampania ta powinna doprowadzić do powstania praktycznych wytycznych dla organów badających praktyki wprowadzające w błąd konsumentów.

Kontekst 
W odpowiedzi na problem podwójnej jakości żywności, zgłaszany przez niektóre państwa członkowskie UE Komisja Europejska podjęła szereg działań w celu zapewnienia, by konsumenci mogli mieć zaufanie do kupowanych produktów bez względu na miejsce zamieszkania.

Źródło: Komisja Europejska