Zniesienie restrykcji importowych dla ptaków, jaj i piskląt jednodniowych z Polski

W związku z brakiem występowania ognisk grypy ptaków w Polsce, władze Królestwa Arabii Saudyjskiej (KAS) zniosły restrykcje importowe dla żywych ptaków, jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych z Polski.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii przypomina, iż Polska nie posiada bilateralnie uzgodnionych świadectw zdrowia dla żywych ptaków, jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych przeznaczonych na eksport do KAS. W takim przypadku, można postąpić według uproszczonej procedury wywozowej, polegającej na:

  • pozyskaniu przez zainteresowanego (np. od kontrahenta) wzoru świadectwa zdrowia obowiązującego na wwóz danego towaru na rynek państwa trzeciego;
  • wykonaniu jego tłumaczenia przysięgłego (jako tłumaczenia poświadczonego mającego walor tłumaczenia urzędowego, powołując się na domniemanie zgodności takiego tłumaczenia z treścią dokumentu obcojęzycznego) na język polski;
  • przygotowaniu oświadczenia, iż wzór świadectwa jest akceptowany przez właściwą władzę kraju przeznaczenia lub że zostało ono uzyskane za pośrednictwem partnera handlowego państwa importera jako urzędowe wymaganie;
  • przygotowaniu oświadczenia o poniesieniu odpowiedzialności prawnej i finansowej za ewentualne konsekwencje odrzucenia przesyłki przez władze kraju importera.

Takie dokumenty należy przedstawić powiatowemu lekarzowi weterynarii. Na ich podstawie powiatowy lekarz weterynarii zweryfikuje możliwość spełnienia wymogów zawartych w świadectwie oraz wystawienia takiego dokumentu. W przypadku pozytywnej weryfikacji wystawi świadectwo zdrowia urzędowo poświadczając zgodność partii towaru wysyłanego do danego państwa trzeciego z zawartymi w nim wymogami.

Źródło: wetgiw.gov.pl