Pobór akcyzy od suszu ma być uszczelniony

zdjecie (62)

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w handlu suszem tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem. Zmiana przepisów dla rolnika może oznaczać, że nie będzie mógł – z pewnymi wyjątkami – sprzedać jak dotychczas suszu tytoniowego bez akcyzy.

Branża tytoniowa ma kluczowe znaczenie dla budżetu państwa z uwagi na duży udział akcyzy od wyrobów tytoniowych w ogólnych wpływach budżetowych. W roku 2016 dochody z akcyzy na wyroby tytoniowe wyniosły 18,5 mld zł.

Na skutek proponowanej przez Ministerstwo Finansów zmiany, sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem, bez akcyzy, będzie mógł dokonać jedynie podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, a nie jak dotychczas również rolnik. Z kolei rolnik będzie mógł dokonać sprzedaży suszu tytoniowego bez akcyzy jedynie podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu. Przy czym przedstawiciele resortu zaznaczyli w  projekcie, że sprzedaż suszu tytoniowego połączona z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem przez rolnika będzie możliwa, ale wiązała się będzie z obowiązkiem zapłaty akcyzy. Zapłacona akcyza, podobnie jak w przypadku innych dostarczonych wewnątrzwspólnotowo lub wyeksportowanych wyrobów akcyzowych, podlegała będzie zwrotowi na zasadach określonych w przepisach z zakresu podatku akcyzowego.

Projekt ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących ewidencji suszu tytoniowego. Wprowadza nową formę składania zabezpieczenia akcyzowego – hipoteki na nieruchomości. Obniżona ma również zostać górna granica zabezpieczenia ryczałtowego składanego przez pośredniczące podmioty tytoniowe lub podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego z obecnych 30 mln zł do 15 mln zł. Dzięki zmianom budżet będzie mógł uzyskać rocznie ok. 79 mln zł.

Nowelizacja nakłada na nabywców suszu obowiązek przekazywania Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa danych dotyczących masy skupionego surowca tytoniowego w podziale na grupy użytkowe odmian. MF liczy, że w ten sposób uzyska kompletne informacje masie skupowanego tytoniu. W planach jest także utworzenie rejestru producentów surowca tytoniowego oraz wprowadzić obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru. Uzyskanie wpisu do rejestru będzie warunkiem uprawy tytoniu oraz produkcji lub zbytu surowca tytoniowego.

Maria Sikorska

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin