Rozmowy ze Światową Organizacją Rolników

zdj333 (13)

W Katowicach 3 grudnia 2018 roku rozpoczął się Szczyt Klimatyczny COP 24. W przededniu otwarcia minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się w Katowicach z przedstawicielami Światowej Organizacji Rolników (WFO – World Farmers' Organisation). W spotkaniu uczestniczył także minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa podniósł kwestię wpływu zmian klimatycznych na funkcjonowanie rolnictwa na świecie. Niekorzystne zjawiska przyrodnicze odczuwalne są także w rolnictwie polskim, czego przykładem mogą być anomalie pogodowe, a w szczególności tegoroczna, długotrwała susza, pustosząca zasiewy. Minister podkreślił rolę, jaką mogą odegrać uprawy rolne na świecie na rzecz pochłaniania dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, będących przyczyną zmian klimatycznych. Rolnictwo, obok lasów, może mieć kluczowe znaczenie w sekwestracji węgla i skutecznie absorbować globalną produkcję dwutlenku węgla pochodzenia antropogenicznego. W rozmowie z władzami WFO oraz delegatami Światowego Związku Rolników z zaproszonych krajów, minister rolnictwa podziękował za przyjęcie do tej organizacji polskiej Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Zadeklarował ponadto pomoc dla niej w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć w Polsce z udziałem rolników z różnych krajów świata. Zaproponował, by w 2019 roku zorganizować co najmniej dwa wydarzenia wspólnie z WFO, poświęcone promowaniu spółdzielczości rolniczej, jako podstawowej, najlepszej formy organizowania się rolników, a także organizowania się kobiet wiejskich na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i poprawy życia ich mieszkańców. Minister wyraził przekonanie, że członkostwo FBZPR zatrze złe wrażenie jakie kilka lat temu pozostawił po sobie ówczesny szef krajowej reprezentacji Kółek Rolniczych. Minister Ardanowski wsparł działalność Federacji i zadeklarował pomoc w celu dobrego, uczciwego, związanego z obroną polskiego rolnictwa wypełnienia przez nią roli reprezentanta Polski w światowym ruchu rolników.

Źródło: gov.pl/rolnictwo