Mniej pestycydów, wydajność ta sama

salata

Jak wynika z badań, których wyniki zostały opublikowane w „Nature Plants” w lutym 2017 roku, możliwe jest znaczne ograniczenie ilości stosowanych w uprawach pestycydów, bez zmniejszenia wydajności produkcji oraz jej rentowności.

Wyniki badań zostały opracowane na podstawie danych pozyskanych z 946 dużych gospodarstw rolnych, prowadzących uprawy konwencjonalne, różniących się ilością zużycia pestycydów oraz sposobami realizacji praktyk rolniczych. Naukowcy z Instytutu Rolniczego INRA we Francji badali zależność pomiędzy poziomem stosowania pestycydów, a rentownością.

Wyniki analiz wyraźnie wskazują, że zależność pomiędzy częstotliwością zabiegów fitosanitarnych, a wydajnością i rentownością produkcji rolnej jest związana również z warunkami produkcji takimi jak: rodzaj gleby, klimat, dostęp do systemów nawadniania i odpowiedni dobór odmian. Istotne jest także zróżnicowanie produkcji rolnej oraz zachowanie odpowiednich terminów siewu.  

Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, wyniki badań wskazują, że w 94% spośród analizowanych gospodarstw możliwe jest zmniejszenie zużycia pestycydów przy utrzymaniu tej samej lub wręcz podwyższeniu wydajności produkcji. Dodatkowo w przypadku 78% gospodarstw zabieg ten pozwoli utrzymać tą samą rentowność produkcji, a nawet w sprzyjających okolicznościach może spowodować zwiększenie zysków.

Ponadto naukowcy z francuskiego instytutu rolniczego INRA sugerują, że w skali globalnej zużycie pestycydów może spaść aż o 30%, jeśli standard ten zostanie wprowadzony wyłącznie w gospodarstwach, w których nie wpłynie on negatywnie na wydajność i rentowność produkcji. Z pewnością dostosowanie praktyk rolniczych jest procesem długotrwałym. To wyzwanie, wymagające udzielenia rolnikom wsparcia i przekazania im niezbędnej fachowej wiedzy, jednak dla poprawy stanu środowiska naturalnego i zdrowia konsumentów żywności z pewnością warto je podjąć.

Źródło: Réduire l’usage des pesticides en agriculture sans perte de performances