Polski drób bezpieczny?

zdjecie (87)

Władze japońskie poinformowały o zniesieniu z dniem 29 sierpnia br. zakazu importu z Polski żywego drobiu, mięsa drobiowego, produktów drobiowych, jaj i produktów od nich pochodzących.

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii widnieje również komunikat Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie do obecności niedozowolonej substancji (fipronil) w jajach i mięsie drobiowym pochodzącym z państw członkowskich Unii Europejskiej:

W uzupełnieniu komunikatów GLW z dnia 21/08/2017 r. oraz z dnia 24/08/2017 r., informuję, iż na dzień dzisiejszy, urzędowe wyniki badań próbek pobranych na polskich fermach kur niosek towarowych są zgodne
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).

Próby urzędowe pobrano na fermach posługujących się identyfikacyjnymi numerami weterynaryjnymi (tymi numerami znakowane są jaja konsumpcyjne):

02051307 K51 – wyniki zgodne

02051307 K52 – wyniki zgodne

02051307 K53 – wyniki zgodne

02051307 K54 – wyniki zgodne

02051307 K55 – wyniki zgodne

02051307 K56 – wyniki zgodne

02051307 K57 – wyniki zgodne

02051307 K58 – wyniki zgodne

30291365 K1 – wyniki zgodne

30291365 K2 – wyniki zgodne

30221321 A1 – wyniki zgodne

30221321 A2 – wyniki zgodne

30221321 A3 – wyniki zgodne

30221321 A4 – wyniki zgodne

30221321 A5 – wyniki zgodne

30221321 A6 – wyniki zgodne

30221303 B1 – wyniki zgodne

30221303 B2 – wyniki zgodne

30221304 A7 – wyniki zgodne

30221304 B14 – wyniki zgodne

30221304 B15 – wyniki zgodne

30221304 B16 – wyniki zgodne

30221304 B17 – wyniki zgodne

30221322 – badania w toku

30221324 – badania w toku

Źródło: MRiRW/GIW