Powstała Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności

Obrady Think Tanku

W lipcu br. powstała Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności www.forumbz.pl. Celem organizacji jest działalność w zakresie: bezpieczeństwa i jakości żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego „od pola do stołu”, ochrony życia i zdrowia oraz interesów ekonomicznych konsumentów jak również promocji jakości żywności.

Forum tworzą wybitni przedstawiciele świata nauki, polskich firm spożywczych oraz rolników. To interdyscyplinarne ciało złożone z: technologów żywności, lekarzy weterynarii, toksykologów, prawników, ekonomistów, właścicieli firm oraz hodowców roślin i zwierząt. Fundacja realizuje swoje cele statutowe, działając w formie Think Tanku, między innymi poprzez:

 • Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności;
 • Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zagadnień prawnych oraz ekonomicznych związanych z prowadzeniem działalności w sektorze rolno żywnościowym, a także zagadnień prawno-ustrojowych związanych z nadzorem państwowym nad sektorem żywnościowym;
 • Przegląd i analizę zmian legislacyjnych w zakresie prawa żywnościowego w kraju, w państwach UE oraz innych państwach;
 • Analizowanie rozwiązań prawnych i prawno-ustrojowych związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją żywności w państwach trzecich;
 • Pomoc organom państwowym, w tym sądom Rzeczypospolitej Polskiej, w procedurze ustalenia treści prawa obcego lub obcej praktyki sądowej albo istnienia wzajemności;
 • Sporządzanie i publikacje analiz, ekspertyz, opinii oraz raportów w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności;
 • Organizację debat, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, wyjazdów studyjnych, warsztatów i innych form edukacyjnych;
 • Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;
 • Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.

Prezes Zarządu Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności, Tadeusz Wojciechowski

Prezes Zarządu Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności, Tadeusz WojciechowskiPrzewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności w Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ekspert Zespołu ds. Instytucjonalnej Reformy System Bezpieczeństwa Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ekspert bezpieczeństwa żywności oraz Integrated Pest Management. Prezes Zarządu Biura Promocji Jakości oraz Polskiej Federacji Pest Control. Redaktor naczelny czasopisma “Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”.

Przewodniczący Rady Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności, prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki

Profesor n. farmaceutycznych Akademii Medycznej w Warszawie. Ekspert w dziedzinie oceny ryzyka, analityki pestycydów, bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego. Autor książek i ponad 250 publikacji naukowych w zakresie toksykologii środowiskowej i eksperymentalnej. Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.
Członek Komitetu ds. Pozostałości Pestycydów Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, (1979-1999). Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny(2001-2006). Zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny ds. Zdrowia Środowiskowego. (2007-2017). Przedstawiciel Polski w OECD Pesticide Forum. Członek Forum Doradczego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), (2006 – 2012). Ekspert ds. pozostałości pestycydów w Komitecie ds. Łańcucha Żywnościowego DG SANCO Komisji Europejskiej. Członek Europejskiej Sieci Wymiany Informacji o Zagrożeniach w Żywności (EREN).
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Reumatologii i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodą Zaufania Złoty Otis.

Od lewej : prof. Paweł Wojciechowski, Katedra Prawa Rolnego UW, prof. Krzysztof Ludwicki, Przewodniczący Rady Fundacji, dr Czesław Siekierski, były Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

Od lewej: prof. Paweł Wojciechowski, Katedra Prawa Rolnego UW, prof. Krzysztof Ludwicki, Przewodniczący Rady Fundacji, dr Czesław Siekierski, były Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

Think Tank „Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności” umożliwia politykom podjęcie właściwych decyzji w zakresie bezpieczeństwa, jakości i promocji polskiej żywności. Jest mieszanką nauki i praktycznego doświadczenia. Tworzy, z uczestnikami debaty publicznej, forum wymiany idei i informacji, pośrednicząc między nauką a polityką.

Rozwój polskiego rynku ośrodków eksperckich rozpoczął się dwie dekady temu i jest procesem, który wciąż trwa. Pierwszy etap określany mianem inicjacyjnego, mamy za sobą. „Brakujące ogniwo polskiej polityki” czyli Think Tanki, odgrywają ważną rolę w sytuacji uchylania się władzy od podejmowania decyzji. Naukowcy są zgodni co do tego, że odgrywają one istotną rolę w podejmowaniu kluczowych decyzji i kreowaniu polityk.

Think Tank pełni różnorodne funkcje:

 • tworzenie platformy do prowadzenia merytorycznej dyskusji
 • edukowanie i zapewnianie dostępu do informacji;
 • organizowanie konferencji i wydawanie publikacji;
 • odnajdywanie i identyfikacja problemów;
 • prowadzenie badań;
 • tworzenie analiz;
 • kreowanie opinii;
 • doradztwo;

Głównym zadaniem Think Tanku pozostaje prowadzenie badań tak, aby mogły docierać do jak najszerszego spektrum odbiorców, co wiąże się z funkcjami: informowania i edukacją. Zapewnienie rzetelnych informacji i opinii pozwala na edukację decydentów i zapoznanie z wiodącymi problemami, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie państw i społeczeństw. Upowszechnienie wiedzy wiąże się z kolejnym aspektem funkcjonowania Think Tanku: wydawaniem publikacji i organizacją konferencji. Są to podstawowe metody dotarcia do odbiorców i przede wszystkim dobry sposób na upowszechnienie wyników badań i ich zrozumienie przez odbiorców. Doświadczenie i ogromne zasoby wiedzy, jakie kumulują się wewnątrz Think Tanku, sprzyjają tworzeniu analiz wykorzystywanych przez liczne instytucje. Think Tank poprzez swoje działania informuje oraz oddziałuje na całkiem różne audytoria.

Od lewej: Prezes Zarządu Tadeusz Wojciechowski, Przewodniczący Rady prof. Krzysztof Ludwicki

Odnosi się to zarówno do decydentów politycznych, jak i jednostek niezwiązanych w sposób bezpośredni z areną polityczną. Działania podejmowane przez Think Tank pozytywnie wpływają na poprawę jakości debaty politycznej, wskazując bardzo często nowe rozwiązania dla zagadnień natury ogólnospołecznej. Nieoceniony pozostaje również jego wpływ na świadomość polityczną oraz kreowanie dyskursu społecznego.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin