Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020

posiedzenie komitetu monitorującego

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdził podczas posiedzenia 27 czerwca br. Roczne Sprawozdanie z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2016.

Obradom przewodniczył podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki.

Na posiedzeniu omówiono również stan realizacji Programu oraz przedstawiono informację dotyczącą Strategii komunikacyjnej za rok 2016 jak również plan działań informacyjno- reklamowych na rok 2018.

W czasie posiedzenia zaprezentowano wyniki badań ewaluacyjnych Programu oraz przeprowadzono konstruktywną dyskusję na temat stanu wdrożenia i rekomendacji płynących z dotychczasowych doświadczeń oraz badań ewaluacyjnych. Na zakończenie obrad wiceminister Ryszard Zarudzki złożył podziękowania członkom i zastępcom członków Komitetu Monitorującego za aktywne uczestnictwo w pracach oraz konstruktywne wnioski związane z wdrożeniem Programu.

Źródło: MRiRW