Komitet monitorujący

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (42)

Odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, któremu przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Pakiet proponowanych zmian, zostanie wdrożony po akceptacji Komisji Europejskiej.

Posiedzenie Komitetu, poprzedziło spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, na którym omówiono postępy we wdrożeniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Komitet Monitorujący pozytywnie zaopiniował pakiet zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczących między innymi:

– zwiększenia limitu pomocy z 300 000 zł do 500 000 zł – w przypadku rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych w ramach typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, jak również wprowadzenia nowego rodzaju beneficjenta, tj. podmiotu, który rozpoczyna, bądź prowadzi działalność przetwórczą w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), który będzie mógł otrzymać wsparcie
do 100 000 zł.;

– rozszerzenia katalogu beneficjentów o rolników, ich małżonków oraz domowników ubezpieczonych KRUS w pełnym zakresie na wniosek w typach operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw;- uruchomienia nowego poddziałania leśnego: Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Poddziałanie to realizowane będzie w lasach prywatnych, poprzez inwestycje zwiększające różnorodność biologiczną tj.: dywersyfikację struktury leśnej oraz składu gatunkowego istniejących drzewostanów w wieku 11-60 lat, jak również zakładanie remiz o dużym znaczeniu biocenotycznym. Działania te będą miały na celu podniesienie stabilności ekologicznej lasu.

Na zakończenie obrad, wiceminister złożył podziękowania członkom i zastępcom członków Komitetu Monitorującego, za aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: MRiRW