V posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

V posiedzenie ds KSOW

Piątemu posiedzeniu Grupy Roboczej ds. KSOW w dniu 26 czerwca 2017 r. przewodniczył Dyrektor Biura Pomocy Technicznej Krzysztof Rodzik, który w zastępstwie za Ryszarda Zarudzkiego, wiceministra rolnictwa, poprowadził spotkanie. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów województw oraz partnerów sieci.

Grupa Robocza ds. KSOW przyjęła protokół z czwartego posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 20 grudnia 2016 r. Po czym przedstawiciel Jednostki Centralnej KSOW – Krzysztof Kwiatkowski z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przedstawił Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2016.

Grupa Robocza ds. KSOW pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2016. 

Następnie Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował propozycję zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017

Przedstawiciele grup tematycznych przedstawili opinie poszczególnych grup na temat zmiany Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie ich kompetencji:

  • Henryk Skórnicki, Przewodniczący Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • Witold Magryś, Przewodniczący Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER.

Pierwszą część posiedzenia zamknęła dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny, które zakończyło się przyjęciem uchwały.

W drugiej części spotkania przedstawiciel Biura Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Kogut przedstawił syntetyczną informację na temat środków zaplanowanych do wydatkowania
w 2017 r. w ramach KSOW (na podstawie projektu Planu operacyjnego na lata 2016-2017).

Po krótkiej dyskusji głos zabrał Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwracając się do uczestników wiceminister Ryszard Zarudzki zwrócił uwagę na kilka kwestii, w tym kwestię Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, pracę ministerstwa nad wieloma działaniami, w tym w szczególności nad działaniem Współpraca. Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na Rzecz wydajnego
i zrównoważonego rolnictwa. Podkreślił, że istotne są doświadczenia zdobyte w latach 2007-2013, jednak
w przypadku perspektywy 2014-2020, czasem ma się wrażenie, że trzeba porządkować wszystko od początku
i niemalże zaczynać od zera. Istotne jest to, by pracować nad znalezieniem najlepszych rozwiązań, co czyni
i Biuro Pomocy Technicznej, i Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Na zakończenie swojej wypowiedzi wiceminister Ryszard Zarudzki dodał, że tego typu spotkania dają możliwość rozmawiania o problemach, a dzięki temu ułatwiają znalezienie najlepszych rozwiązań.

Dokumenty do pobrania:

Źródło: KSOW