Dotacje na ochronę wód gruntowych

bgbgbg

10 lutego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ruszy nabór wniosków na inwestycje chroniące przed zanieczyszczeniami azotem na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN) na przedostawanie się tych substancji do wód gruntowych.

Zanieczyszczenia azotanem pochodzą głównie z obornika i gnojówki, które powinny być tak składowane, by nie przedostawały się do gleby. Unijna tzw. dyrektywa azotanowa (z grudnia 1991 r.), zobowiązuje kraje do zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Zgodnie z tymi przepisami, kraje Wspólnoty musiały wyznaczyć obszary szczególnie narażone na wpływ zanieczyszczeń azotanowych i podjąć odpowiednie działania w celu ograniczenia spływu azotanów do jezior, rzek czy innych naturalnych zbiorników wodnych.

Poddziałanie "wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych", jest finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. O dotację będzie mógł się ubiegać rolnik, którego gospodarstwo położone jest na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN. Obszary takie zostały określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642) i zostały objęte programami, które mają na celu ograniczenie wprowadzania azotu ze źródeł rolniczych do środowiska.

Rolnik otrzyma wsparcie, jeśli prowadzi produkcję zwierzęcą z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, chowu lub hodowli drobiu (powyżej 40 000 stanowisk) lub chów lub hodowlę świń (powyżej 2000 stanowisk). Pomoc będzie przyznawana na inwestycje związane z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie (obornika) lub pasz soczystych. Dotację będzie można również otrzymać do inwestycji w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Refundacji będą podlegały inwestycje związane m.in. z budową lub przebudową płyt obornikowych, zbiorników do przechowywania gnojówki lub gnojowicy, czy zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych. Wsparcie będzie można otrzymać także m.in. na zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej, czy wozów asenizacyjnych, a także rozrzutników obornika i kompostu. Rolnik może otrzymać na ten cel maksymalnie 50 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a w przypadku młodych rolników – 60 proc.

ARiMR będzie przyjmowała wnioski do 10 marca w oddziałach regionalnych. Na taką pomoc w PROW 2014 – 2020 przewidziano 37,5 mln euro.

Dane: ARiMR

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin