Wsparcie dla grup producenckich

zdjecie (92)

Przynależność rolników do grupy producentów sprzyja poprawie ich pozycji rynkowej, uzyskaniu stabilizacji zbytu produktów oraz zwiększeniu opłacalności produkcji. Daje także możliwość korzystania
z pomocy finansowej. W latach 2014-2020 przewidziano wsparcie grup producentów rolnych.
Kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, które zostały uznane na podstawie planu biznesowego.

Pomoc finansowa przyznawana jest grupom w celu ułatwienia tworzenia i prowadzenia działalności grupy producentów rolnych. Jest pomocą ryczałtową, wypłacaną z dołu od wysokości osiągniętych przez grupę przychodów. Zatem, grupy mogą przeznaczyć otrzymaną pomoc na dowolne wydatki, np. na opłacenie kosztów prowadzenia biura, zatrudnienie menadżera, handlowca, czy też na wydatki inwestycyjne, pod warunkiem osiągnięcia w ciągu pięciu lat po uznaniu grupy, celów określonych w planie biznesowym.

Wsparcie w ramach ww. działania 9 kierowane jest do nowopowstałych grup producentów rolnych, uznanych
na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych (…), które spełnią m.in. następujące warunki:

 1. działają jako przedsiębiorcy mający osobowość prawną;
 2. zostały uznane na podstawie planu biznesowego;
 3. składają się wyłącznie z osób fizycznych;
 4. łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.;
 5. wykonują swoją działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Grupa producentów zobowiązana jest do zrealizowania wszystkich działań i inwestycji wymienionych w planie biznesowym. Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowego wywiązania się z tego obowiązku.

Co istotne, od dnia 1 września 2017 r. proces uznawania grup producentów rolnych został przeniesiony
z oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego do oddziałów regionalnych ARiMR.

Wsparcie dla grup producentów rolnych stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy.

Pomoc przyznawana będzie w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy od dnia jej uznania.

Wsparcie wynosi:

 • w pierwszym roku – 10% kwalifikowanej sprzedaży netto,
 • w drugim roku – 8%,
 • w trzecim roku – 6%,
 • w czwartym roku – 5%,
 • w piątym roku – 4% kwalifikowanej sprzedaży netto grupy producentów.

Natomiast limit pomocy wynosi 100 tys. EUR w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy i pozostaje
na niezmienionym poziomie w kolejnych latach, w przeciwieństwie do limitu wsparcia w PROW 2007-2013, który miał charakter degresywny. Czyli, w sumie grupa producentów, przez 5 lat może otrzymać maksymalnie 500 tys. EUR pomocy finansowej.

Pomoc będzie przyznana grupie producentów, która spełnia m.in. następujące warunki:

 1. działa jako przedsiębiorca mający osobowość prawną;
 2. została uznana na podstawie planu biznesowego;
 3. w jej skład wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;
 4. łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.;
 5. wykonuje swoją działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR;
 6. zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie udostępnione są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak również we wszystkich biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Wnioski o przyznanie pomocy, wraz
z załącznikami, składa się w terminie trwania naboru, do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów.

Dane: ARiMR

Maria Sikorska
zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin