Stanowisko Polski ws. WPR

unia

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił, po raz pierwszy na forum europejskim, założenia stanowiska Polski w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR). Miało to miejsce 10 maja br. podczas seminarium zorganizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych i Copa-Cogeca w Brukseli.

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Silna Europa silna wspólną polityką rolną”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele dyrekcji generalnej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej, przedstawiciele organizacji rolniczych, delegacje z państw członkowskich oraz dziennikarze.

Wśród najważniejszych kwestii, o które będzie zabiegać nasz kraj podczas dyskusji nad WPR po 2020 Ryszard Zarudzki wymienił:

 • utrzymanie przynajmniej obecnego budżetu na realizację tej polityki,
 • utrzymanie obecnej struktury WPR (tj. dwóch filarów, w ramach których realizowane są płatności bezpośrednie, środki dla wspólnej organizacji rynków oraz rozwój obszarów wiejskich),
 • wyrównanie płatności bezpośrednich,
 • uproszczenie przepisów dla rolników oraz krajowych administracji, przede wszystkim poprzez promowanie większego zaufania do państw członkowskich w zakresie wdrażania i kontroli.

Priorytetem Polski będzie utrzymanie systemu jednolitej płatności obszarowej – SAPS, ukierunkowanie wsparcia na małe i średnie gospodarstwa, a także kontynuowanie realizacji płatności związanych z produkcją. Polska opowiada się za wdrażaniem idei rolnictwa zrównoważonego, z wykorzystaniem obecnych instrumentów na rzecz ochrony środowiska, takich jak:

 • zazielenienie,
 • zasada wzajemnej zgodności,
 • wdrażanie zasad dobrej kultury rolnej
 • II filar WPR, który powinien pozostać ważnym i ukierunkowanym narzędziem realizacji europejskich celów w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

Potrzebne jest jednocześnie wzmocnienie finansowania II filara WPR przy zachowaniu w jak największym zakresie pro-spójnościowych kryteriów podziału budżetu na ten filar oraz odpowiednie zaangażowanie pozostałych polityk unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – przede wszystkim w celu zwiększania konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw.

W zakresie instrumentów rynkowych Polska będzie zbiegać o:

 • ich efektywniejsze wykorzystanie w sytuacjach kryzysowych,
 • wprowadzenie rozwiązań przeciwdziałającym praktykom protekcjonistycznym na rynku UE,
 • wzmocnienie siły przetargowej rolników w łańcuchu żywnościowym,
 • ustanowienie narzędzi wspierania alternatywnych kanałów dystrybucji (np. lokalnych rynków).

Źródło: MRiRW