Prace nad wdrożeniem nowego prawa zdrowia roślin UE

foto (8)

Dyskusja dotycząca opracowania aktów wykonawczych do rozporządzenia 2031/2016 była głównym tematem spotkania szefów inspekcji fitosanitarnych państw Unii Europejskiej, które odbyło się w dniu 12 października br. w Tallinie.

Rozporządzenie wprowadza szereg istotnych zmian w dotychczasowych zasadach nadzoru nad zdrowiem roślin, dlatego też bardzo ważne jest jak najszybsze opracowanie projektów oraz przeprowadzenie konsultacji ze środowiskami rolników i przedsiębiorców.

W tematyce obrad przewidziano także informacje o aktualnych zagrożeniach i wynikach kontroli fitosanitarnej, a także o zamierzeniach związanych z realizacją strategii podnoszenia świadomości na temat zdrowia roślin i działania w sytuacjach kryzysowych.

W spotkaniu, zorganizowanym przez Prezydencję estońską, uczestniczył główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski i dyrektor Centralnego Laboratorium Mirosława Konicka.

Źródło: PIORiN