Spotkanie służb ochrony roślin i nasiennictwa

foto (17)

W dniach 4-5 października br. we Wrocławiu Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa miała zaszczyt być gospodarzem spotkania regionalnego służb ochrony roślin i nasiennictwa, w którym udział wzięli przedstawiciele: Centralnego Instytutu Nadzoru i Badań nad Rolnictwem z Czech, Centralnego Instytutu Kontroli i Badań w Rolnictwie ze Słowacji oraz Państwowej Służby Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumenta z Ukrainy.

Celem konferencji było stworzenie nowej płaszczyzny współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego poprzez zacieśnienie kontaktów między służbami, wymianę doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Obrady pierwszego dnia skupiały się przede wszystkim na kwestiach związanych ze środkami ochrony roślin. Reprezentanci służb Polski, Czech i Ukrainy przedstawili sposoby zwalczania nielegalnych środków ochrony roślin. W trakcie spotkania omówiono również kwestie związane z  nasiennictwem ziemniaka i doświadczeniami dotyczącymi wdrażania zmienionych w styczniu 2015 r. wymagań jakościowych „Ukraina jest bardzo zainteresowana wymianą doświadczeń; trwają przygotowania prawodawstwa w zakresie ochrony i kwarantanny roślin, zgodnego z europejskim prawem i jego implementacją. Dlatego doświadczenie państw – członków UE, szczególnie sąsiadów, a zwłaszcza Polski, jest dla nas bardzo ważne” – zaznaczył Viktor Mykhailovych Stefkivskyi, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Fitosanitarnego Państwowej Służby Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów.

Podczas drugiego dnia spotkania omawiano zagadnienia związane z obrotem roślinami i produktami pochodzenia roślinnego. Dyskutowano zagadnienia dotyczące ruchu przygranicznego oraz wymiany towarowej i kontroli zdrowia roślin na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Ostatni blok konferencji obejmował kwestie dotyczące diagnostyki laboratoryjnej. "Współpraca służb na rzecz podnoszenia zdrowia roślin ma ogromne znaczenie gospodarcze. Szkodniki i choroby roślin pochłaniają ponad 1/3 plonów. Oznacza to, że w Polsce straty z tego tytułu wynoszą co roku ok. 27 mld zł. Obecnie produkcja roślinna w naszym kraju wynosi ok. 50 mld zł rocznie i mogłaby osiągnąć wartość nawet 77 mld, gdyby udało się skutecznie wyeliminować patogeny roślin. Kluczowe są tu działania prewencyjne i efektywna kontrola fitosanitarna, i właśnie w tym kierunku zmierzają dyskusje podczas naszego spotkania" – podkreślił Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Dziękując za zorganizowanie spotkania, przedstawiciel delegacji słowackiego Centralnego Instytutu Badań i Kontroli Rolnictwa, Pan Július Štrba zaznaczył, że „omawiane tematy merytoryczne dotyczyły problemów, z którymi jako służba fitosanitarna spotykamy się codziennie. Prezentacje były bardzo wyczerpujące, spełniały oczekiwania co do formy, treści, specjalizacji”.

Konferencja zakończyła się przyjęciem wspólnych wniosków, odnoszących się do potrzeby kontynuacji współpracy i wymiany informacji, jak również podejmowania wspólnych inicjatyw, dotyczących m.in. rozwoju sieci laboratoriów referencyjnych w Unii Europejskiej, czy procedur w handlu towarami roślinnymi z krajami trzecimi.

Tegoroczne wydarzenie było kolejnym z serii wcześniejszych spotkań dwustronnych z przedstawicielami służb Czech, Słowacji i Ukrainy. „Republika Czeska jest zainteresowana podobnymi spotkaniami. Otrzymaliśmy szereg specjalistycznych impulsów, które są bardzo inspirujące dla naszej pracy merytorycznej” – zauważył Michal Hnízdil Szef Sekcji Pielęgnacji Roślin czeskiego Centralnego Instytutu Badań i Kontroli Rolnictwa. Posiedzenie we Wrocławiu było odpowiedzią na wyrażoną w trakcie wcześniejszych spotkań potrzebę podjęcia współpracy, wspólnie, w szerszym gronie.

Źródło: PIORiN