Zmiany węgierskich przepisów dot. przesyłek bulw ziemniaków z Polski

ziemniaki1

Rząd węgierski wprowadził zmiany w przepisach prawa dotyczących wprowadzania bulw ziemniaków na terytorium Węgier.

W związku z tym, wszystkie przesyłki bulw ziemniaków wysyłane na Węgry muszą być zaopatrzone
w zaświadczenie potwierdzające, że ziemniaki te są wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Zaświadczenie takie wydaje właściwy organ PIORiN.

W przypadku stwierdzenia przez służby węgierskie braku takiego zaświadczenia przesyłka będzie zniszczona na koszt posiadacza.

Producentów i eksporterów prosimy o przestrzeganie wszelkich wymogów tak, aby nie było podstaw
do kwestionowania przesyłek polskich ziemniaków.

Źródło: WIORiN Koszalin