Zmiany w ustawie o ochronie roślin

picture (33)

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi trwają prace nad zastąpieniem obecnych przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin nowymi przepisami ustawowymi.

Konieczność wdrożenia zmian wynika z przeprowadzonej na poziomie Unii Europejskiej reformy systemu kontroli urzędowych w łańcuchu żywnościowym, która objęła m.in. obszar nadzoru fitosanitarnego.

Nowe przepisy będą określać właściwość organów administracji w realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzeń 2016/2031 oraz 2017/625, sprawy z zakresu zdrowia roślin nieobjęte regulacjami tych rozporządzeń (jak kontrola eksportu towarów pochodzenia roślinnego do państw trzecich, ustanawianie na potrzeby eksportu miejsc produkcji oraz obszarów wolnych od agrofagów), a także zasady funkcjonowania i organizację Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego wskazanych wyżej rozporządzeń wymaga:

  1. przyjęcia nowej ustawy ochronie roślin przed agrofagami, która określać będzie zasady ochrony fitosanitarnej kraju;
  2. przyjęcia nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która regulować będzie organizację i zasady funkcjonowania tej Inspekcji;
  3. nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;
  4. nowelizacji ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;
  5. przyjęcia przepisów wykonawczych do wskazanych wyżej ustaw – obecnie na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin obowiązuje 58 rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowe rozporządzenia UE:

  • ogłoszone 23 listopada 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin;
  • z 7 kwietnia 2017 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych.

Przepisy unijnych rozporządzeń wchodzą w życie z dniem 14 grudnia 2019 r.

Źródło: MRiRW