Zmiany dla gospodarstw ekologicznych

pola uprawy

Zmiana przepisów dotyczących działania "Rolnictwo ekologiczne" PROW 2014-2020. Zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 528).

Jak wskazują eksperci Dolnośląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego, można wskazać cztery istotne zmiany przepisów dla rolników posiadających gospodarstwa ekologiczne.

Po pierwsze, złagodzono sankcje wsteczne w zależności od wpływu danego uchybienia na efekt środowiskowy Polska wielokrotnie wskazywała na forum Unii Europejskiej, że stosowanie sankcji wstecznych w ramach działań obszarowych PROW jest nieuzasadnione i zbyt dotkliwe dla rolnika. Eksperci z Brukseli zmienili interpretację przepisów w zakresie stosowania sankcji wstecznych, w której wskazali, że jeśli cel ustanowiony dla danego działania nie jest zagrożony, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastosowaniu niższego poziomu sankcji w stosunku do lat poprzednich. W związku z tą zmianą stanowiska KE, w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, zaproponowano wprowadzenie zmian polegających na obniżeniu poziomu sankcji w latach poprzedzających wystąpienie danego uchybienia, w zależności od wpływu tego uchybienia na dotychczas osiągnięty lub zamierzony w perspektywie zobowiązania wieloletniego – efekt środowiskowy. Propozycja ta jest korzystna dla rolników, ponieważ efektem proponowanego rozwiązania będzie złagodzenie sankcji wstecznych w przypadku uchybień w spełnieniu wymogów, które nie mają wpływu na środowisko lub mają na nie wpływ pośredni.

Po drugie,  dodano do listy gatunków uwzględnianych przy przyznawaniu płatności ekologicznej w ramach pakietów 5. i 11. (Uprawy paszowe na GO) oraz 6. i 12. (TUZ) bawołów domowych. W ramach pakietów 5. i 11. (Uprawy paszowe na gruntach ornych) oraz w ramach pakietów 6. i 12. (TUZ), posiadanie zwierząt jest warunkiem otrzymania płatności ekologicznej. Od 2018 roku spełnienie tego warunku będzie możliwe również w przypadku posiadania bawołów domowych.

Po trzecie, wprowadzono pierwszeństwo przyznawania płatności ekologicznej w ramach pakietów 5. i 11. (uprawy paszowe na GO). Mając na uwadze zasady przyznawania płatności ekologicznych w ramach pakietów 5. i 11. (uprawy paszowe na gruntach ornych), może mieć miejsce sytuacja, że przy jednoczesnej realizacji przez rolnika pakietu 5. i 11., z uwagi na zbyt małą liczbę posiadanych zwierząt, powierzchnia, do której może zostać przyznana płatność będzie mniejsza niż powierzchnia gruntów ornych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach tych pakietów (będzie to oznaczać, że posiadanych przez rolnika zwierząt „nie starcza” na całą deklarowaną powierzchnię). Uzupełniono zatem przepisy regulujące zasady przyznawania płatności ekologicznej w ramach pakietów 5. i 11. (uprawy paszowe na gruntach ornych), aby w takich sytuacjach płatność ekologiczna była przyznawana w pierwszej kolejności do tej powierzchni, na której jest realizowany pakiet 5. (czyli pakiet o wyższej stawce płatności).

Po czwarte, uzupełniono przepisy dotyczące składania do ARiMR oświadczenia o rodzaju uprawy sadowniczej, w przypadku uprawy na działce rolnej uprawy jagodowej. Przepisy określające obowiązek złożenia przez rolnika oświadczenia o rodzaju uprawianej na danym gruncie uprawy w ramach pakietu 4. lub 10. (uprawy sadownicze), dacie nasadzenia tej uprawy oraz rodzaju podkładki zostały wprowadzone w 2017 roku, w wyniku objęcia wsparciem w ramach tych pakietów również nieowocujących plantacji drzew i krzewów owocowych. Uzupełniono te przepisy w taki sposób, aby obowiązek ten obejmował również uprawę roślin w ramach wariantów jagodowych (wariant 4.1.2 i 10.1.2) „naprzemiennie” z rośliną inną niż jagodowa, czyli na przykład w 2017 roku były uprawiane truskawki, w 2018 roku żyto ozime, a w 2019 roku będą ponownie uprawiane truskawki.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin