Zero tolerancji

zero_tolerancji2

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski oraz dyrektor Biura Ochrony Roślin i Techniki Joanna Tumińska, w dniu 21 lutego wzięli udział w konferencji „Zero tolerancji – brak przekroczonych norm pozostałości środków ochrony roślin szansą dla polskich jabłek”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Unia Owocowa” w Grójcu.

Bieżąca sytuacja w zakresie pozostałości środków ochrony roślin oraz jak produkować owoce, aby sprostać coraz większym oczekiwaniom rynku i coraz większej konkurencji – to tylko niektóre z tematów podnoszonych w trakcie konferencji. 

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że w dobie coraz większych wymagań konsumentów tylko wysokiej jakości bezpieczna żywność, bez przekroczeń norm pozostałości środków ochrony roślin ma szansę być konkurencyjna na rynku, a każdy pojedynczy przypadek odstępstwa od norm może wpłynąć na zburzenie dobrego wizerunku zdrowej żywności, dlatego należy podjąć wspólne działania aby wspierać produkcję spełniającą normy bezpieczeństwa. 

Priorytetem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest zwiększanie potencjału polskiego rolnictwa i dalsze rozwijanie eksportu towarów rolnych. Inspekcja, jako organ do którego kompetencji należy zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin, czuwa nad przestrzeganiem norm prawnych określających warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Podstawowa zasada właściwego stosowania środków ochrony roślin to stosowanie do ochrony wyłącznie dopuszczonych do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków ochrony roślin, zgodnie z warunkami stosowania określonymi w etykiecie środka. 

Prowadzone przez Inspekcję laboratoryjne badania pod kątem pozostałości środków ochrony roślin wykazują, że około 98% kontrolowanych płodów rolnych spełnia normy określone rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (…).

W odniesieniu do każdego odstępstwa od norm bezpieczeństwa, Inspekcja stosuje przewidziane prawem sankcje karne.  Każdy przypadek niezgodności zgłasza również w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach RASFF, który zapewnia przepływ informacji umożliwiającej szybkie reagowanie w przypadku wykrycia zagrożeń dla zdrowia publicznego w łańcuchu żywnościowym.

Źródło: PIORiN