Wsparcie po klęskach

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (24)

Od 7 do 29 grudnia rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR kolejne wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" jest finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Poprzednie nabory wniosków odbyły się w dniach 4-18 września, 5-18 października oraz 6-20 listopada. Umożliwiło to ubieganie się o pomoc finansową możliwe dużej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach. Gospodarze, którzy nie zdążyli jeszcze złożyć dokumentów o wsparcie mogą zrobić to zatem w grudniu.

Wnioski można dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR za pośrednictwem biur powiatowych lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego.

O przyznanie wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać gospodarz w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, ale nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Na podstawie oszacowanej wartości szkód w gospodarstwie, którego odtworzenia dotyczy dokument o przyznanie pomocy, określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia.

Dane: ARiMR

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin