Wołowina 2022

mrirw5

Innowacyjny rozwój branży oraz wzrost rentowności łańcucha dostaw – to wyzwania stojące przed sektorem wołowiny. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się 5. spotkanie w sprawie strategii jego rozwoju „Wołowina 2022”. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Sektora Wołowiny, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz ministerstwa.

– Troską resortu jest opłacalność produkcji i stabilizacji sytuacji na rynkach rolnych – powiedział podczas spotkania minister Krzysztof Jurgiel. Minister przypomniał, że w ubiegłym roku został przyjęty Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce. Zgodnie z intencją tego dokumentu, każdy rynek ma mieć opracowaną tzw. strategię wykonawczą, w tym sektor wołowiny.

Analiza rynku wołowiny została już przeprowadzona wspólnie z wieloma organizacjami. Chcemy, aby strategia w ostatecznym kształcie była efektywna i możliwa do wdrożenia. Dokument ten ma m.in. przedstawiać uczestnikom rynku informacje z jakich instrumentów można korzystać w celu zwiększania opłacalności produkcji –  podkreślił szef resortu.

W grudniu 2016 r. branża podpisała porozumienie „Polska wołowina 2022", podejmując się opracowania i wdrożenia strategii rozwoju sektora wołowiny na lata 2017–2022. Celem porozumienia jest wspólne działanie dla trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora wołowiny.

Podczas spotkania Rada Sektora Wołowiny zaprezentowała wyniki prac nad Strategią rozwoju sektora wołowiny „Wołowina 2022”. Trwające blisko rok prace nad tą strategią obejmowały szeroko zakrojone konsultacje z  hodowcami i producentami bydła mięsnego, rzeźniami, zakładami przetwórczymi oraz naukowcami. W pracach nad dokumentem uczestniczyło aktywnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach organizowanych spotkań konsultacyjnych analizowane były wszystkie zgłaszane uwagi. W strategii zdefiniowano czynniki wzrostu opłacalności sektora, tj. podniesienie ceny, obniżkę kosztów, zwiększenie wartości dodanej oraz promocję polskiej wołowiny.

Opracowana strategia przewiduje wspólne działanie całego sektora wołowiny mające na celu:

  • Trwały i zrównoważony rozwój sektora wołowiny, obejmujący działania zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego;
  • Wzrost rentowności łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym, obejmujący m. in. utrzymanie systemu płatności bezpośrednich do bydła wraz z ich modyfikacją mającą na celu wsparcie krów mamek, wzrost kompetencji rolników oraz inne działania wspierające zwiększenie korzyści rynkowych dla producentów i przetwórców;
  • Innowacyjny i inteligentny rozwój branży, obejmujący wykorzystanie badań naukowych i innowacji do tworzenia powiązań między wiedzą a działalnością rolniczą;
  • Integrację łańcucha wartości w duchu przejrzystości i dzielenia wspólnych wartości oraz celów.

Radę Sektora Wołowiny tworzy sześć  organizacji branżowych:

  • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
  • Polskie Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego,
  • Federacja Związków Pracodawców– Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
  • Unia Producentów  i Pracodawców Przemysłu Mięsnego,
  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Związek Polskie Mięso.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin