Więcej mięsa owczego

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (29)

W 2018 r. produkcja mięsa owczego w UE-28 może wynieść ok. 917 tys. ton, tj. o 1,6 proc. więcej niż rok wcześniej – przewidują eksperci z Komisji Europejskiej.

Z kolei import może się zwiększyć o ok. 10 proc. (ze 179 tys. ton do 197 tys. ton). Pomimo wzrostu podaży rynkowej, spożycie jednostkowe pozostałoby na poziomie z 2017 r., a więc 1,8 kg/mieszkańca w wadze detalicznej. Przemawia to za utrzymaniem przeciętnej ceny rocznej na poziomie z 2017 r., choć w poszczególnych półroczach czy kwartałach tendencje mogą być odmienne.

W I kwartale 2017 roku, przeciętna cena jagniąt w UE-28 była o 7 proc. niższa niż rok wcześniej, ale w II kwartale o 1 proc. wyższa. W III kwartale 2017 r. cena jagniąt wyniosła 574 euro/100 kg, a w IV kwartale 596 euro/100 kg wagi poubojowej. W stosunku do odpowiednich kwartałów 2016 roku, ceny te były niższe o 1 i 5 proc. Z kolei ceny owiec ciężkich, do połowy roku charakteryzowały się tendencją spadkową, a w drugiej połowie roku zaczęły rosnąć w skali roku. W I kwartale 2017 r. przeciętna cena owiec ciężkich była niższa niż w I kwartale 2016 r. o 11 proc., a w drugim kwartale taka sama jak przed rokiem. W III kwartale cena owiec ciężkich wyniosła w UE-28 505 euro, a w IV kwartale 488 euro/100 kg. Ceny te były wyższe niż w analogicznych kwartałach poprzedniego roku odpowiednio o 3 i 2 proc.

Jak wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ceny polskich owiec wyrażone w euro, zmieniały się w tym samym kierunku, co średnie ceny owiec ciężkich w UE-28, ale skala zmian była odmienna. W I kwartale 2017 r. przeciętna cena owiec ciężkich w Polsce wyniosła 358 euro/100 kg i była o 2 proc. niższa niż w I kwartale 2016 r. W II kwartale wyniosła ona 362 euro/100 kg i była o 0,2 proc. niższa niż rok wcześniej. W III kwartale cena polskich owiec wyniosła 354 EUR i była o 0,3 proc. wyższa niż w III kwartale 2016 r. W IV kwartale wyniosła 358 euro/100 kg i była o 3 proc. wyższa niż przed rokiem. W pierwszej połowie roku zmiany cen polskich owiec wyrażone w złotych były zgodne, co do kierunku ze zmianami cen wyrażonych w euro. Cena skupu żywca baraniego, która w I kwartale 2017 r. wyniosła 6,62 zł/kg, była o 6 proc. niższa niż rok wcześniej. W II kwartale cena ta była taka sama jak przed rokiem (6,61 zł/kg, wobec 6,62 zł/kg w II kwartale 2016 r.). W drugiej połowie roku, zmiany tych cen były odmienne niż cen wyrażonych w euro, pod wpływem aprecjacji złotego względem euro. W III kwartale cena skupu wyniosła 5,88 zł/kg, wobec 7,23 zł/kg w III kwartale 2016 r. W IV kwartale mogła ona wynieść ok. 6,60 zł/kg i być o 5 proc. niższa niż rok wcześniej.

Ze względu na postępującą aprecjację złotego w skali roku, w I kwartale 2018 r. ceny skupu owiec w Polsce mogą również być niższe niż w I kwartale 2017 r., niezależnie od wzrostu cen wyrażonych w euro. 

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin