Wiceminister Ryszard Zarudzki z wizytą na Pomorzu

Zarudzki na pomorzu

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki 26 maja mówił o polskich priorytetach w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020, podczas konferencji zorganizowanej przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu.

Wydarzenie poświęcone było dochodowości gospodarstw rolnych na podstawie rachunkowości PL FADN oraz działaniom administracyjnym wpływającym na funkcjonowanie sektora rolnego.

– Polska jest za utrzymaniem dotychczasowej struktury WPR składającej się z trzech komponentów, czyli wspólnej organizacji rynków rolnych, płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, chociaż wymagają one wielu szczegółowych modyfikacji i uproszczeń − podkreślił wiceminister.

Ryszard Zarudzki dodał, że ważne jest, aby nowe rozwiązania WPR zapewniały równe warunki konkurencyjności na jednolitym rynku UE. Stąd priorytetem polskiego rządu jest dążenie do wyrównania stawek płatności bezpośrednich. Dodał także, że nowe rozwiązania WPR powinny umożliwiać niwelowanie różnic
w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich krajów rozszerzonej UE.

Druga część konferencji poświęcona była tematowi dochodowości gospodarstw rolnych na podstawie wyników badań prowadzonych w systemie rachunkowości polskiego FADN. W trakcie dyskusji omówiono zagadnienia dotyczące usytuowania dochodowości polskich gospodarstw rolnych na tle gospodarstw unijnych, poziomu
i struktury dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość FADN oraz kształtowania się sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w województwie pomorskim. Referaty na ten temat wygłosili przedstawiciele IERiGŻ-PIB w Warszawie oraz koordynator ds. PL FADN w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele Pomorskiego OR ARiMR w Gdyni, OT ARR w Gdyni oraz ANR OT w Gdańsku, którzy przedstawili bieżące działania oraz najbliższe zadania stojące przed tymi instytucjami.

Uczestnikami konferencji byli rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele organizacji rolniczych, samorządów lokalnych oraz instytucji działających w otoczeniu wsi i rolnictwa.

Źródło: MRiRW