Susz tytoniowy pod nadzorem

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (12)

Szara strefa w obrocie wyrobami tytoniowymi w Polsce do tej pory kwitła. To się jednak zmieni. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w obrocie suszem tytoniowym. Krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem.

Przed 1 stycznia 2016 r. nieprawidłowości na rynku tytoniu polegały m.in. na tym, że susz tytoniowy obejmowano fikcyjnymi sprzedażami w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych lub dokonywano jego sprzedaży bez zapłaconej akcyzy podmiotom nieuprawnionym.

Przedłożona przez rząd nowela ma ograniczyć szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi i jest elementem pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. Wprowadza ona opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta, dokonanej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem tego wyrobu przez ten podmiot.
Doprecyzowuje również przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym.

Nowe przepisy zakładają, że ewidencja suszu tytoniowego powinna umożliwiać ustalenie ilości i sposobu jego przetwarzania oraz adresu miejsc jego magazynowania przez podmiot prowadzący skład podatkowy. Tzw. pośredniczące podmioty tytoniowe mają być zobowiązane do  przekazywania danych dotyczących skupionego suszu tytoniowego oraz wykazu producentów tego suszu, od których został on kupiony.

Nowela nakłada także na producentów surowca tytoniowego obowiązek przekazywania raz w roku informacji dotyczących powierzchni uprawy, produkcji i zbycia surowca tytoniowego oraz zawartych umów zbycia tego surowca. Uregulowano też kary za nieprzestrzeganie przepisów i określono procedury niszczenia surowca tytoniowego w przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu takiej czynności przez jego producenta.

Przepisy wprowadzają obowiązek rejestru producentów surowca tytoniowego, który ma być prowadzony przez dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przeprowadzane będą kontrole związane z monitorowaniem upraw. W przypadku prowadzenia uprawy tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego oraz na powierzchni przekraczającej tę podaną w zgłoszeniu, uprawy będą niszczone – na koszt prowadzącego.

Większość przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz ustawa trafi do Senatu.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin